`

Milieucoördinator via afstandsleren

Type A/type B/overgangsopleiding B naar A

Erkend door de Vlaamse overheid

 • Conform de Vlaamse milieuwetgeving
   
 • Online, via afstandsleren
   
 • Met vrije instap
   
 • Halfjaarlijkse examenmogelijkheid in mei/juni en november/december
   
 • Modulair opgebouwd rond de volgende milieudisciplines:
   - wetgeving
    
   - bedrijfsinterne zorg
    
   - communicatie
    
   - technologie
    
   - economie
    


Waarom deze opleiding?

In uitvoering van het Decreet van 5 en 19 april 1995 is een bedrijf dat bepaalde milieuhinderlijke activiteiten verricht (overeenkomstig bijlage 1 van VLAREM II) verplicht een milieucoördinator in dienst te hebben. De taken van deze milieucoördinator zijn zeer ruim: hij/zij moet o.m. waken over de naleving van de milieuwetgeving, tekortkomingen rapporteren, voorstellen doen om deze te verhelpen, advies verstrekken over investeringen die vanuit milieuoogpunt van belang zijn, jaarlijks een verslag opmaken, ... In veel gevallen moet de milieucoördinator bovendien zijn taak uitoefenen in combinatie met andere bedrijfsgebonden activiteiten.

Het uitvoeringsbesluit VLAREL bepaalt duidelijk dat enkel personen die over de vereiste kwalificaties beschikken als milieucoördinator kunnen worden aangesteld. Zij zijn verplicht een aanvullende vorming van 250 uur voor milieucoördinator A of 150 uur voor milieucoördinator B te volgen.

Met deze UGAIN-opleiding krijgen toekomstige milieucoördinatoren en alle geïnteresseerden die de wettelijk verplichte vorming tot milieucoördinator A of B wensen te volgen de gelegenheid het betreffende getuigschrift te bekomen via afstandsleren.

Door de vrije instap en de halfjaarlijkse examenmogelijkheid biedt het UGAIN aan de bedrijven de gelegenheid om snel in te spelen op hun wettelijke verplichting inzake milieuzorg. De mogelijkheid om de studies en de examens te spreiden over een periode van 3 jaar, laat toe om deze opleiding optimaal te combineren met hun professionele carrière of met andere studies.

Opzet van het programma

De opleiding wordt gedoceerd volgens de principes van het afstandsleren: men bepaalt zelf waar en wanneer men studeert.

De theorielessen werden opgenomen en zijn online te bekijken. Het lesmateriaal en diverse voorbeeldoefeningen worden via het digitaal leerplatform aangeboden.

Voor iedere module wordt er halfjaarlijks een contactdag georganiseerd in de leszalen en laboratoria van de universiteit waar onder andere voorbeeldoefeningen worden gegeven. Hoewel het studiemateriaal speciaal ontwikkeld werd met het oog op zelfstudie, worden ook interactieve contactfaciliteiten aangeboden. Cursisten krijgen toegang tot een elektronisch leerplatform waar onder andere een discussieforum beschikbaar is voor interactie tussen de cursisten onderling en voor vraagstelling aan en door de lesgevers. Vragen rond de inhoud van een module kunnen ook gesteld worden tijdens de contactdagen.

De cursist kan deze opleiding beginnen wanneer hij/zij dit wenst (vrije instap) en heeft de mogelijkheid om de studies, examens en eindwerk te spreiden over een periode van 3 jaar.

 

Demo afstandsleren

Om onderstaand fragment te bekijken heeft u Flash Player nodig.

Tijdschema contactdagen en evaluatie

De precieze data en locaties worden telkens op het elektronisch leerplatform meegedeeld.       Maand        Dag       Duur       Tijdstip   
Contactdagen
  
 • Milieutechnologie
  (Module A)
  februari en september   vrijdag   6u voor- en namiddag
  
 • Milieu-economie
  (Module B)
  maart en oktober   vrijdag   4u voormiddag
  
 • Milieuzorg
  (Module C)
  april en eind oktober   vrijdag   4u namiddag
  
 • Milieuwetgeving
  (Module D)
  maart en oktober   vrijdag   4u namiddag
  
 • Milieucommunicatie
  (Module E)  
  april en eind oktober   vrijdag   4u voormiddag
Evaluatie
  
 • Examens
  mei/juni en november/december   vrijdag   5 x
ca. 1,5u
voormiddag
  
 • Verdediging eindwerk
        0,5u op afspraakEr wordt geen andere vooropleiding gevraagd dan deze vermeld in VLAREL artikel 42:

 • Voor de aanvullende vorming van type A: houder zijn van de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad
   
 • Voor de aanvullende vorming van type B: houder zijn het diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certificaten bezitten
   
 • Voor de overgangsopleiding type B naar type A: houder zijn van het getuigschrift type B
   

Gelieve er rekening mee te houden dat de erkenningsvoorwaarden voor milieucoördinatoren, zoals bepaald in artikel 18 van VLAREL, strenger zijn. Zo dient men de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad te bezitten als men wil erkend worden als milieucoördinator type A. Voor de erkenning als milieucoördinator type B moet men minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten.Indien de inhoud van een module in een vroegere opleiding met vrucht werd gevolgd, kan voor deze module vrijstelling worden aangevraagd. Kandidaten dienen hiertoe een gemotiveerd dossier voor te leggen dat officiële bewijsstukken bevat. De betreffende modulecoördinator en de wetenschappelijk coördinator van de opleiding beslissen over het al dan niet toekennen van vrijstellingen. Er worden enkel vrijstellingen verleend op basis van een opleidingscurriculum en niet op basis van het ervaringscurriculum van de kandidaat.

Een vrijstelling voor een module houdt in dat u vrijgesteld wordt voor het examen, niet voor het inschrijvingsgeld.

Vrijstellingen op basis van opleidingscurriculum

Er kan enkel vrijstelling aangevraagd worden voor een volledige module.

De vrijstelling wordt enkel toegekend op basis van een diploma dat maximaal 3 jaar oud is.

De aanvrager dient een gemotiveerd dossier in dat volgende informatie omvat:

De modulecoördinator(en) en de wetenschappelijk coördinatoren oordelen op basis van deze documenten of de vrijstelling al dan niet wordt toegekend.

Vul dit formulier in en stuur het terug, samen met de bijlagen, naar

Universiteit Gent - UGent Academie voor Ingenieurs
Mevr. Els Van Lierde
Technologiepark 904
9052 Zwijnaarde

Vrijstellingen op basis van ervaringscurriculum

Er worden geen vrijstellingen verleend op basis van ervaring.Conform bijlage 2 van VLAREL omvat de opleiding van type A 250 lesuren en van type B 150 lesuren. In het UGAIN-programma zijn de lessen verspreid over 5 modules.

De opleiding van type A omvat alle modules.

De opleiding van type B bestaat uit de modules milieuwetgeving, milieuzorg en milieucommunicatie en behandelt ook de basisbegrippen van milieutechnologie en milieueconomie.

De overgangsopleiding van type B naar type A (100 lesuren) omvat de modules milieutechnologie en milieueconomie.


Milieuwetgeving

Coördinatie: Prof. L. Lavrysen en Lic. I. Larmuseau


  Type A en Type B
  Introductie milieuwetgeving
  Beginselen van het milieurecht
  Bedrijfsinterne milieuzorg
  Handhaving, aansprakelijkheid en verzekerbaarheid
  Milieuthemawetgeving


Milieuzorg

Coördinatie: Prof. H. Deweerdt en dr. G. Bogaert


  Type A en Type B
  Introductie bedrijfsinterne milieuzorg
  Milieubeleidsplanning en -instrumenten
  Preventie en zorgprincipes
  Preventie- en noodmaatregelen


Milieucommunicatie

Coördinatie: mevr. N. Otten en Lic. M. Mestdagh

  Type A en Type B
  Algemene begrippen communicatie
  Milieucommunicatie en -informatie
  Duurzaamheidsrapportering
  Opleiding en instructies


Milieutechnologie

Coördinatie: Prof. F. Tack en Prof. J. Dewulf

Type A en Type B naar A   Type B
   Introductie milieutechnologie  Introductie milieutechnologie
   Biogeochemie van polluenten  Global Change
   Monitoring en registratie  Monitoring van emissies en afvalstromen
   Preventie van verontreiniging en hinder  Sanering van verontreiniging en hinder
   Sanering van verontreiniging en hinder   


Milieueconomie

Coördinatie: prof. S. Speelman en prof. B. Bleys

Type A en Type B naar A   Type B
   Introductie relatie milieu en economie  Introductie relatie milieu en economie
   Economisch instrumentarium van milieubeleid  Economisch instrumentarium van milieubeleid
   Bedrijfseconomisch milieubeheer  Bedrijfseconomisch milieubeheer
   Sociaal-economisch milieubeheer  


Men is vrij in het kiezen met welke module men van start gaat. We kunnen echter wel aanraden te starten met de module Milieuwetgeving omdat dit de basis vormt van de job van milieucoördinator.
Milieuzorg vormt de belangrijkste taak van de milieucoördinator en kan men als tweede module kiezen. U zal merken dat beide modules nauw met elkaar verbonden zijn.
Communicatie met o.a. stakeholders is de output en met Technologie en Economie schoolt uw vaardigheden en kennis bij.

Milieuwetgeving = basis
Milieuzorg = hart
Milieucommunicatie = output
Milieutechnologie en milieu-economie = kennis en vaardighedenVoor iedere module wordt er halfjaarlijks een contactdag georganiseerd in de leszalen en laboratoria van de universiteit waar onder andere voorbeeldoefeningen worden gegeven. U dient deze contactdag 1 keer te volgen en u kan zelf inplannen wanneer u deze contactdag zal volgen.

Aangezien u maximum 3 jaar de tijd heeft om deze opleiding af te werken, kan u in principe uit 6 verschillende tijdstippen kiezen. Gelieve er rekening mee te houden dat u eerst de contactdag van een module moet gevolgd hebben vooraleer u kan deelnemen aan het examen van die module.

Type A deelnemers dienen de contactdag van iedere module te volgen.

Type B deelnemers volgen de volledige contactdag van module technologie, zorg, wetgeving en communicatie en volgen het eerste deel van de contactdag van module economie.

Deelnemers van de overgangsopleiding type B naar A volgen de contactdag van module technologie en economie.

Tijdschema contactdagen

De precieze data en locaties worden telkens op het elektronisch leerplatform meegedeeld.      Maand       Dag       Duur       Tijdstip   
Contactdagen
  
 • Module A:
  Milieutechnologie
  februari en september   vrijdag   6u voor- en namiddag
  
 • Module B:
  Milieu-economie
  maart en oktober   vrijdag   4u voormiddag
  
 • Module C:
  Milieuzorg
  april en eind oktober   vrijdag   4u namiddag
  
 • Module D:
  Milieuwetgeving
  maart en oktober   vrijdag   4u namiddag
  
 • Module E:
  Milieucommunicatie  
  april en eind oktober   vrijdag   4u voormiddagExamens en eindwerk

Voor iedere module wordt er halfjaarlijks een examen georganiseerd. Vooraleer u kan deelnemen aan het examen van een module dient u de contactdag van deze module gevolgd te hebben. In de deelnameprijs is één examenherkansing inbegrepen.

Naast het slagen in de examens, dient men ook te slagen in het eindwerk. Dit geldt zowel voor type A en type B deelnemers, als voor de deelnemers van de overgangsopleiding type B naar A.

De verdediging van het eindwerk is op afspraak.

Tijdschema evaluatie

De precieze data en locaties worden telkens op het elektronisch leerplatform meegedeeld.Evaluatie
  
 • Examens
  mei/juni en november/december   vrijdag   5 x
ca. 1,5u
voormiddag
  
 • Verdediging eindwerk
        0,5u op afspraakDe lesgevers hebben jarenlange ervaring als specialist en docent in de behandelde onderwerpen. Dit staat garant voor een kwaliteitsvolle opleiding.

De lesgevers van de Universiteit Gent zijn afkomstig uit 9 faculteiten:

 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Faculteit Ingenieurswetenschappen
 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Faculteit Wetenschappen
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 

Coördinator

Prof. dr. ir. Filip Tack
Vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie, Universiteit Gent

Lesgevers

Module milieutechnologie

 • Prof. Pascal Boeckx, Vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie, UGent
 • Prof. Dick Botteldooren, Vakgroep Informatietechnologie, UGent
 • Prof. Kristof Demeestere, Vakgroep Duurzame Organische Chemie & Technologie , UGent
 • Prof. Jo Dewulf, Vakgroep Duurzame Organische Chemie & Technologie, UGent
 • Prof. Peter Goethals, Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie, UGent
 • Prof. Philippe Hendrickx, Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit, UGent
 • Prof. Colin Janssen, Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie, UGent
 • Prof. Diederick Rousseau, Vakgroep Industriële Biologische Wetenschappen, UGent
 • Prof. Filip Tack, Vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie, UGent
 • ir. Emmanuel Van Acker, Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology, UGent
 • dr. ir. Michiel Vandegehuchte, voormalig medewerker Vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie, UGent
 • Prof. Arne Verliefde, Vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie, UGent
 • Prof. Willy Verstraete, Vakgroep Biochemische en Microbiële Technologie, UGent
 • Dr. ir. Christophe Walgraeve, Vakgroep Duurzame Organische Chemie & Technologie, UGent

Module milieueconomie

 • Mevr. Tamara Braeckman, Bova Enviro+ nv
 • Prof. Brent Bleys, Vakgroep Algemene Economie, UGent
 • Mevr. Lies Bouten, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering & Fiscaliteit, UGent
 • Dr. Roeland Bracke, OVAM
 • Prof. Marc De Clercq, Vakgroep Algemene Economie, UGent
 • Dhr. Geert Heuninck, KBC Asset Management nv
 • Mevr. Sophie Hoozée, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering & Fiscaliteit, UGent
 • Prof. Jan Lepoutre, Vlerick Leuven Gent Management School
 • Dr. Evy Mettepenningen, Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Dhr. Erik Paredis, Vakgroep Studie van de Derde Wereld, UGent
 • Prof. T. Van de Graaf, Vakgroep Politieke Wetenschappen , UGent
 • Dr. Liesbeth Van de Velde, voormalig medewerkster Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Prof. Guido Van Huylenbroeck, Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Prof. Wim Verbeke, Vakgroep Landbouweconomie, UGent

Module milieuzorg

 • Mevr. Elke Allaert, Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen
 • Dr. Geert Bogaert, Bova Enviro + nv
 • Dhr. Geert Boogaerts, Essenscia
 • Dr. Raf Bouckaert, HSEQ expert
 • Prof. Jeroen Buysse, Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Dhr. René Custers, VIB
 • ir. I Dauwe, Bova Enviro+
 • Dhr. Johan De Mol, Instituut voor Duurzame Mobiliteit, UGent
 • Dhr. Jo De Vos, Artemis-milieu
 • Prof. Hildegard Deweerdt, Vakgroep Ecologie en Milieubiologie, UGent
 • Dr. ir. Vera Dua, Centrum voor Duurzame ontwikkeling, UGent
 • Dhr. Francis Huysman, VAL-I-PAC
 • ir. C. Moerkerke, Bova Enviro+
 • Prof. Jan Pieters, Vakgroep Biosysteemtechniek, UGent
 • Dr. Isabelle Sioen, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, UGent
 • Dhr. Paul Stryckers, Centrum voor Natuur- en milieueducatie
 • Dhr. Philippe Van de Velde, OVAM
 • ir. Riet Van de Velde, Directie Bestuurszaken, UGent
 • ir. Indra Van Sande, Stad Gent

Module milieuwetgeving

 • Lic. Karolien Beké, Vakgroep Publiekrecht, UGent
 • Dr. Carole Billiet, Vakgroep Publiekrecht, UGent
 • Prof. Dick Botteldooren, Vakgroep Informatietechnologie, UGent
 • ir. Tine Cattoor, Essenscia
 • Ing. Frank Claeys, Dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn, HoGent
 • Mevr. Veerle Geudens, VITO
 • Dhr. David Haverbeke, voormalig medewerker Field Fisher Waterhouse
 • Dhr. René Custers, VIB
 • Mter. Lode Dekimpe, Vakgroep Publiekrecht, UGent
 • Lic. Peter De Smedt, Vakgroep Publiekrecht, UGent en advocatenassociatie LDR
 • Lic. Isabelle Larmuseau, Advocatenassociatie Larmuseau, De Smedt & Roelandts
 • Prof. Luc Lavrysen, Vakgroep Publiekrecht, Centrum voor Milieurecht, UGent
 • Lic. Tom Malfait, Advocatenassociatie Larmuseau, De Smedt & Roelandts
 • Mevr. Cathy Suykens, voormalig medewerker Field Fisher Waterhouse
 • ir. Riet Van de Velde, Directie Bestuurszaken, UGent
 • ir. Karel Vervoort, BASF

Module milieucommunicatie

 • Dhr. Geert Boogaerts, Essenscia
 • Mevr. Karen Bosmans, Vlaamse Overheid
 • Prof. Veroline Cauberghe, Vakgroep Communicatiewetenschappen, UGent
 • Dhr. Jochen De Smet, voormalig medewerker VMx vzw
 • Prof. Hildegard Deweerdt, Vakgroep Ecologie en Milieubiologie, UGent
 • Lic. Marc Mestdagh, 2Mpact nv
 • Mevr. Nicole Otten, VMx
 • Ltkol. SDH Dominiek Saelens, Ministerie van Defensie
 • Prof. Herman Van Den Broeck, Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap, UGent en Vlerick Management School
 • ir. Riet Van de Velde, Directie Bestuurszaken, UGent
 • Prof. Maarten Vansteenkiste, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, UGent
 • Prof. Kristine Walraevens, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, UGentWie met vrucht de opleiding (type A, type B, overgangstype van B naar A) heeft beëindigd, ontvangt het desbetreffend, door de Universiteit Gent uitgereikt, wettelijk erkend getuigschrift.

Met dit getuigschrift kan men de procedure voor de erkenning door de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving opstarten.

Meer info rond de erkenning van milieucoördinatoren vindt u terug op de de website van de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving https://www.lne.be/erkenning-aanvragen-milieucoördinator.Alle contactlessen en -practica zonder labovereisten, alsook de examens en de eindwerkverdediging, vinden plaats in de lokalen van het UGAIN.


Laboratoriumoefeningen worden georganiseerd op de campus Coupure, Coupure Links 653 te Gent, waar de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is gevestigd.Grotere kaart weergeven
Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een bewijs van slagen kan voorgelegd worden.De deelnemingsprijs omvat lesgeld, toegang tot lesmateriaal en opnames, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Een inschrijving blijft 3 jaar geldig. Alle activiteiten (examens, verdediging, contactdagen en verplichte oefeningen) dienen binnen deze termijn afgelegd te worden.
Aangezien men bij inschrijving onmiddellijk toegang krijgt tot de opnames en lesmateriaal, is annulering niet mogelijk.


Prijzen


Milieucoördinator type A


250 lesuren

€ 2.500

Milieucoördinator type B


150 lesuren

€ 1.700

Overgangscursus van B naar A


100 lesuren

€ 1.250

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op deze pagina.

Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.

Opleidingscheques

Het huidig regelgevend kader (Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers) bepaalt dat werknemers enkel beroep kunnen doen op opleidingscheques voor opleidingen die erkend zijn in het kader van het betaald educatief verlof.

Aangezien onze opleidingen niet erkend zijn in het kader van BEV, mogen we geen opleidingscheques meer aanvaarden.

KMO-portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille, de opvolger van het BEA-systeem. De subsidie loopt nu op tot 50%! U vindt meer info op www.kmo-portefeuille.be.

Gebruik de authorisatie-ID DV.O103194 bij het elektronisch aanvragen van opleidingscheques voor werkgevers.

U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding.

Gelieve elke projectaanvraag van UGAIN opleidingen mee te delen aan Els Van Lierde.

Externe doctoraatstudenten

Doctoraatsstudenten van buiten de UGent krijgen een korting van 20% mits voorleggen van een bewijs van doctoraatsstudent.

UGent-personeel en Associatiepartners UGent

Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Ook voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Korting werkzoekenden

Voor werkzoekenden gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.Inschrijven

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon
AIG-lidnummer (INFO)
VBIG-promotiejaar (INFO)

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de cursus MILIEUCOORDINATOR via afstandsleren.
Type A
Type B

Overgangsopleiding van B naar A

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beZodra beschikbaar, kunt u hier de folder in pdf-formaat downloaden.Met vragen kunt u terecht op het secretariaat van het UGAIN:

Els Van Lierde
tel: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
e-mail: els.vanlierde@UGent.be