`

Milieucoördinator via afstandsleren

Type A/type B/overgangsopleiding B naar A

Behaal uw getuigschrift milieucoördinator via afstandsleren!

De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie. Hij of zij moet de milieuwetgeving op de voet volgen en moet vertrouwd zijn met technische aspecten en evoluties op het vlak van milieuzorg. De milieucoördinator heeft verder als taak economisch verantwoorde verbeteringsvoorstellen te formuleren en een uitstekend inzicht in het productieproces te combineren met een pragmatische aanpak van problemen. Hij of zij moet communicatief onderlegd zijn, zowel intern als naar bijvoorbeeld media toe.

UGain is erkend door de Vlaamse Overheid als opleidingscentrum en biedt de drie soorten opleidingen aan, dit via afstandsleren

 • Milieucoördinator type A: 250 uur
 • Milieucoördinator type B: 150 uur
 • Milieucoördinator type B naar A (overgangsopleiding): 100 uur

Inschrijven kan op ieder moment!


Waarom deze opleiding?

In uitvoering van het Decreet van 5 en 19 april 1995 is een bedrijf dat bepaalde milieuhinderlijke activiteiten verricht (overeenkomstig bijlage 1 van VLAREM II) verplicht een milieucoördinator in dienst te hebben. De taken van deze milieucoördinator zijn zeer ruim: hij/zij moet o.m. waken over de naleving van de milieuwetgeving, tekortkomingen rapporteren, voorstellen doen om deze te verhelpen, advies verstrekken over investeringen die vanuit milieuoogpunt van belang zijn, jaarlijks een verslag opmaken, ... In veel gevallen moet de milieucoördinator bovendien zijn taak uitoefenen in combinatie met andere bedrijfsgebonden activiteiten.

Het uitvoeringsbesluit VLAREL bepaalt duidelijk dat enkel personen die over de vereiste kwalificaties beschikken als milieucoördinator kunnen worden aangesteld. Zij zijn verplicht een aanvullende vorming van 250 uur voor milieucoördinator A of 150 uur voor milieucoördinator B te volgen.

Met het getuigschrift van deze UGAIN-opleiding kan men wettelijk erkend worden als milieucoördinator A of B.

Opzet van het programma

De opleiding verloopt online, via afstandsleren. De theorielessen, lesmateriaal en voorbeeldoefeningen worden via het digitaal leerplatform aangeboden. Voor iedere module wordt er halfjaarlijks ook een contactdag georganiseerd in de leszalen en laboratoria van de universiteit.

De cursist kan deze opleiding beginnen wanneer hij/zij dit wenst (vrije instap) en heeft de mogelijkheid om de studies, examens en eindwerk te spreiden over een periode van 3 jaar.

 

Demo afstandsleren

Om onderstaand fragment te bekijken heeft u Flash Player nodig.Er wordt geen andere vooropleiding gevraagd dan deze vermeld in VLAREL artikel 42:

 • Voor de aanvullende vorming van type A: houder zijn van de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad
   
 • Voor de aanvullende vorming van type B: houder zijn het diploma van secundair onderwijs of gelijkwaardige getuigschriften of certificaten bezitten
   
 • Voor de overgangsopleiding type B naar type A: houder zijn van het getuigschrift type B
   

Gelieve er rekening mee te houden dat de erkenningsvoorwaarden voor milieucoördinatoren, zoals bepaald in artikel 18 van VLAREL, strenger zijn. Zo dient men de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad te bezitten als men wil erkend worden als milieucoördinator type A. Voor de erkenning als milieucoördinator type B moet men minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten.Indien de inhoud van een module in een vroegere opleiding met vrucht werd gevolgd, kan voor deze module vrijstelling worden aangevraagd. Kandidaten dienen hiertoe een gemotiveerd dossier voor te leggen dat officiële bewijsstukken bevat. De betreffende modulecoördinator en de wetenschappelijk coördinator van de opleiding beslissen over het al dan niet toekennen van vrijstellingen. Er worden enkel vrijstellingen verleend op basis van een opleidingscurriculum en niet op basis van het ervaringscurriculum van de kandidaat.

Een vrijstelling voor een module houdt in dat u vrijgesteld wordt voor het examen, niet voor het inschrijvingsgeld.

Vrijstellingen op basis van opleidingscurriculum

Er kan enkel vrijstelling aangevraagd worden voor een volledige module.

De vrijstelling wordt enkel toegekend op basis van een diploma dat maximaal 3 jaar oud is.

De aanvrager dient een gemotiveerd dossier in dat volgende informatie omvat:

De modulecoördinator(en) en de wetenschappelijk coördinatoren oordelen op basis van deze documenten of de vrijstelling al dan niet wordt toegekend.

Vul dit formulier in en stuur het terug, samen met de bijlagen, naar

Universiteit Gent - UGent Academie voor Ingenieurs
Mevr. Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde

Vrijstellingen op basis van ervaringscurriculum

Er worden geen vrijstellingen verleend op basis van ervaring.Conform bijlage 2 van VLAREL omvat de opleiding van type A 250 lesuren en van type B 150 lesuren.

In het UGAIN-programma zijn de lessen verspreid over 5 modules : milieuwetgeving, - zorg, - economie, -technologie en -communicatie.

 • De opleiding van type A omvat alle modules.
 • De opleiding van type B bestaat uit de modules milieuwetgeving, milieuzorg en milieucommunicatie en behandelt ook de basisbegrippen van milieutechnologie en milieueconomie.
De overgangsopleiding van type B naar type A (100 lesuren) omvat de modules milieutechnologie en milieueconomie.

Aan type A en type B deelnemers raden we aan om te starten met de module Milieuwetgeving omdat dit de basis vormt van de job van milieucoördinator.
Milieuzorg vormt de belangrijkste taak van de milieucoördinator en kan men als tweede module kiezen. U zal merken dat beide modules nauw met elkaar verbonden zijn.
Communicatie met o.a. stakeholders is de output en met Technologie en Economie schoolt uw vaardigheden en kennis bij.

Milieuwetgeving = basis
Milieuzorg = hart
Milieucommunicatie = output
Milieutechnologie en milieu-economie = kennis en vaardigheden

Milieuwetgeving

Coördinatie: Prof. L. Lavrysen en mr. K. Beké
Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de inhoud.


  Type A en Type B
  Introductie milieuwetgeving
  Beginselen van het milieurecht
  Bedrijfsinterne milieuzorg
  Handhaving, aansprakelijkheid en verzekerbaarheid
  Milieuthemawetgeving


Milieuzorg

Coördinatie: Prof. H. Deweerdt en dr. G. Bogaert
Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de inhoud.


  Type A en Type B
  Introductie bedrijfsinterne milieuzorg
  Milieubeleidsplanning en -instrumenten
  Preventie en zorgprincipes
  Preventie- en noodmaatregelen


Milieucommunicatie

Coördinatie: mevr. N. Otten en Lic. M. Mestdagh
Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de inhoud.


  Type A en Type B
  Algemene begrippen communicatie
  Milieucommunicatie en -informatie
  Duurzaamheidsrapportering
  Opleiding en instructies


Milieutechnologie

Coördinatie: Prof. F. Tack en Prof. J. Dewulf
Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de inhoud.


Type A en Type B naar A   Type B
   Introductie milieutechnologie  Introductie milieutechnologie
   Biogeochemie van polluenten  Global Change
   Monitoring en registratie  Monitoring van emissies en afvalstromen
   Preventie van verontreiniging en hinder  Sanering van verontreiniging en hinder
   Sanering van verontreiniging en hinder   


Milieueconomie

Coördinatie: prof. S. Speelman en prof. B. Bleys
Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de inhoud.


Type A en Type B naar A   Type B
   Introductie relatie milieu en economie  Introductie relatie milieu en economie
   Economisch instrumentarium van milieubeleid  Economisch instrumentarium van milieubeleid
   Bedrijfseconomisch milieubeheer  Bedrijfseconomisch milieubeheer
   Sociaal-economisch milieubeheer  
Voor iedere module wordt er halfjaarlijks een contactdag georganiseerd in de leszalen en laboratoria van de universiteit waar onder andere voorbeeldoefeningen worden gegeven. U dient deze contactdag 1 keer te volgen en u kan zelf inplannen wanneer u deze contactdag zal volgen.

Aangezien u maximum 3 jaar de tijd heeft om deze opleiding af te werken, kan u in principe uit 6 verschillende tijdstippen kiezen. Gelieve er rekening mee te houden dat u eerst de contactdag van een module moet gevolgd hebben vooraleer u kan deelnemen aan het examen van die module.

Type A deelnemers dienen de contactdag van iedere module te volgen.

Type B deelnemers volgen de volledige contactdag van module technologie, zorg, wetgeving en communicatie en volgen het eerste deel van de contactdag van module economie.

Deelnemers van de overgangsopleiding type B naar A volgen de contactdag van module technologie en economie.

Tijdschema contactdagen

De precieze data en locaties worden telkens op het elektronisch leerplatform meegedeeld.      Maand       Dag       Duur       Tijdstip   
Contactdagen
  
 • Module A:
  Milieutechnologie
  februari en september   vrijdag   6u voor- en namiddag
  
 • Module B:
  Milieu-economie
  maart en oktober   vrijdag   4u voormiddag
  
 • Module C:
  Milieuzorg
  april en eind oktober   vrijdag   4u namiddag
  
 • Module D:
  Milieuwetgeving
  maart en oktober   vrijdag   4u namiddag
  
 • Module E:
  Milieucommunicatie  
  april en eind oktober   vrijdag   4u voormiddagExamens en eindwerk

Voor iedere module wordt er halfjaarlijks een examen georganiseerd. Vooraleer u kan deelnemen aan het examen van een module dient u de contactdag van deze module gevolgd te hebben. In de deelnameprijs is één examenherkansing inbegrepen.

Naast het slagen in de examens, dient men ook te slagen in het eindwerk. Dit geldt zowel voor type A en type B deelnemers, als voor de deelnemers van de overgangsopleiding type B naar A.

De verdediging van het eindwerk is op afspraak.

Tijdschema evaluatie

De precieze data en locaties worden telkens op het elektronisch leerplatform meegedeeld.


Evaluatie


Examens


mei/juni en november/december

5 x ca. 1,5 uur
vrijdagvoormiddag

Verdediging eindwerk


circa 0,5 uur

op afspraakDe lesgevers hebben jarenlange ervaring als specialist en docent in de behandelde onderwerpen. Dit staat garant voor een kwaliteitsvolle opleiding.

De lesgevers van de Universiteit Gent zijn afkomstig uit 9 faculteiten:

 • Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
 • Faculteit Ingenieurswetenschappen
 • Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
 • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
 • Faculteit Wetenschappen
 • Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 

Coördinator

Prof. dr. ir. Filip Tack, Vakgroep Groen Chemie en Technologie , Universiteit Gent

Lesgevers

Module milieutechnologie

 • Prof. Pascal Boeckx, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Dick Botteldooren, Vakgroep Informatietechnologie, UGent
 • Prof. Kristof Demeestere, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Jo Dewulf, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • ir. Karel Folens, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Peter Goethals, Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie, UGent
 • ir. Philippe M. Heynderickx, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Frederik Ronsse, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Diederick Rousseau, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Filip Tack, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • ir. Mike Taghon, Vakgroep Biotechnologie, UGent
 • ir. Emmanuel Van Acker, Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie, UGent
 • ir. Reinhart Van Poucke, Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie, UGent
 • dr. ir. Michiel Vandegehuchte, Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
 • Prof. Arne Verliefde, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, UGent
 • Prof. Willy Verstraete, Vakgroep Biotechnologie, UGent
 • Dr. ir. Christophe Walgraeve, Vakgroep Groene Chemie en Technologie , UGent

Module milieueconomie

 • Mevr. Tamara Braeckman, Bova Enviro+ nv
 • Prof. Brent Bleys, Vakgroep Algemene Economie, UGent
 • Mevr. Lies Bouten, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering & Fiscaliteit, UGent
 • prof. dr. Saskia Crucke, Vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement, Ugent
 • Dhr. Geert Heuninck, KBC Asset Management nv
 • dr. apr. Kris Honraet, Agentschap Innoveren en Ondernemen.
 • Mevr. Sophie Hoozée, Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering & Fiscaliteit, UGent
 • Dr. Evy Mettepenningen, Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Dhr. Erik Paredis, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, UGent
 • Prof. Stijn Speelman Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Prof. Thijs Van de Graaf, Vakgroep Politieke Wetenschappen , UGent
 • Prof. Wim Verbeke, Vakgroep Landbouweconomie, UGent

Module milieuzorg

 • ir. Kaat Allaert, Bova Enviro + nv
 • Mevr. Elke Allaert, Federale dienst gouverneur Oost-Vlaanderen
 • Dr. Geert Bogaert, Bova Enviro + nv
 • Dhr. Geert Boogaerts, Essenscia
 • Dr. Raf Bouckaert, HSEQ expert
 • Prof. Jeroen Buysse, Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Dhr. René Custers, VIB
 • ir. Isabelle Dauwe, Bova Enviro+ nv
 • Dhr. Johan De Mol, Instituut voor Duurzame Mobiliteit, UGent
 • Dhr. Jo De Vos, Artemis-milieu
 • Prof. Hildegard Deweerdt, Vakgroep Landbouweconomie, UGent
 • Dr. ir. Vera Dua, Vakgroep Politieke Wetenschappen, UGent
 • Dhr. Francis Huysman, VAL-I-PAC
 • Mevrouw Veerle Labeeuw, OVAM
 • ir. Charlotte Moerkerke, Bova Enviro+ nv
 • Prof. Jan Pieters, Vakgroep Plant en Gewas, UGent
 • Dr. Isabelle Sioen, Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid, UGent
 • Dhr. Paul Stryckers, Natuurpunt, Centrum voor Natuur- en milieueducatie
 • Dhr. Philippe Van de Velde, OVAM
 • ir. Riet Van de Velde, Directie Bestuurszaken, UGent
 • ir. Indra Van Sande, Stad Gent

Module milieuwetgeving

 • ir. Kaat Allaert, Bova Enviro + nv
 • mr. Karolien Beké, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent
 • Dr. Carole Billiet, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent
 • Prof. Dick Botteldooren, Vakgroep Informatietechnologie, UGent
 • ir. Tine Cattoor, Essenscia
 • Ing. Frank Claeys, Dienst Interne Preventie, Milieu en Welzijn, HoGent
 • Mevr. Veerle Geudens, VITO
 • Dhr. David Haverbeke, voormalig medewerker Field Fisher Waterhouse
 • Dhr. René Custers, VIB
 • Lic. Peter De Smedt, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent en advocatenassociatie LDR
 • Lic. Isabelle Larmuseau, Advocatenassociatie Larmuseau, De Smedt & Roelandts
 • Prof. Luc Lavrysen, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, Centrum voor Milieurecht, UGent
 • Lic. Tom Malfait, Advocatenassociatie Larmuseau, De Smedt & Roelandts
 • Dr. Hendrik Schoukens, Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht, UGent
 • Mevr. Cathy Suykens, voormalig medewerker Field Fisher Waterhouse
 • ir. Karel Vervoort, BASF

Module milieucommunicatie

 • Dhr. Geert Boogaerts, Essenscia
 • Mevr. Tamara Braeckman, Enviro+ nv
 • Prof. Veroline Cauberghe, Vakgroep Communicatiewetenschappen, UGent
 • Prof. Hildegard Deweerdt, Vakgroep Ecologie en Milieubiologie, UGent
 • Lic. Marc Mestdagh, 2Mpact nv
 • Mevr. Nicole Otten, VMx
 • Ltkol. SDH Dominiek Saelens, Ministerie van Defensie
 • Prof. Herman Van Den Broeck, Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap, UGent en Vlerick Management School
 • ir. Riet Van de Velde, Directie Bestuurszaken, UGent
 • Prof. Maarten Vansteenkiste, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, UGent
 • Prof. Kristine Walraevens, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, UGentWie met vrucht de opleiding (type A, type B, overgangstype van B naar A) heeft beëindigd, ontvangt het desbetreffend, door de Universiteit Gent uitgereikt, wettelijk erkend getuigschrift.

Met dit getuigschrift kan men de procedure voor de erkenning door de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving opstarten.

Meer info rond de erkenning van milieucoördinatoren vindt u terug op de de website van de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving https://www.lne.be/erkenning-aanvragen-milieucoördinator.Alle contactlessen en -practica zonder labovereisten, alsook de examens en de eindwerkverdediging, vinden plaats in de lokalen van het UGAIN.


Laboratoriumoefeningen worden georganiseerd op de campus Coupure, Coupure Links 653 te Gent, waar de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is gevestigd.Grotere kaart weergeven

Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course'.
Meer info vindt u op de website van de doctoral schools.De deelnemingsprijs omvat lesgeld, toegang tot lesmateriaal en opnames, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Een inschrijving blijft 3 jaar geldig. Alle activiteiten (examens, verdediging, contactdagen en verplichte oefeningen) dienen binnen deze termijn afgelegd te worden.
Aangezien men bij inschrijving onmiddellijk toegang krijgt tot de opnames en lesmateriaal, is annulering niet mogelijk.


Prijzen


Milieucoördinator type A


250 lesuren

€ 2.500

Milieucoördinator type B


150 lesuren

€ 1.700

Overgangscursus van B naar A


100 lesuren

€ 1.250

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op deze pagina.

Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.

Opleidingscheques

Het huidig regelgevend kader (Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers) bepaalt dat werknemers enkel beroep kunnen doen op opleidingscheques voor opleidingen die erkend zijn in het kader van het betaald educatief verlof.

Aangezien onze opleidingen niet erkend zijn in het kader van BEV, mogen we geen opleidingscheques meer aanvaarden.

KMO-portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille: www.kmo-portefeuille.be.

Gebruik de authorisatie-ID DV.O103194 bij het elektronisch aanvragen van opleidingscheques voor werkgevers.

U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding.

Externe doctoraatstudenten

Doctoraatsstudenten van buiten de UGent krijgen een korting van 20% mits voorleggen van een bewijs van doctoraatsstudent.

UGent-personeel en Associatiepartners UGent

Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Ook voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Korting werkzoekenden

Voor werkzoekenden gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.Inschrijven

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de cursus MILIEUCOORDINATOR via afstandsleren.
Type A
Type B

Overgangsopleiding van B naar A

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beU kunt de folder hier downloaden.Met vragen kunt u terecht op het secretariaat van het UGAIN:

Els Van Lierde
tel: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
e-mail: els.vanlierde@UGent.be