`

Milieucoördinator Type B naar A via afstandsleren

Behaal uw getuigschrift milieucoördinator via afstandsonderwijs!


De milieucoördinator heeft een brede en veeleisende functie. Hij of zij moet de milieuwetgeving op de voet volgen en moet vertrouwd zijn met technische aspecten en evoluties op het vlak van milieuzorg. De milieucoördinator heeft verder als taak economisch verantwoorde verbeteringsvoorstellen te formuleren en een uitstekend inzicht in het productieproces te combineren met een pragmatische aanpak van problemen.
Hij of zij moet communicatief onderlegd zijn, zowel intern als naar bijvoorbeeld media toe.


Enkel personen die over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen als milieucoördinator worden aangesteld (zie uitvoeringsbesluit VLAREL).
Wie al in het bezit is van het getuigschrift milieucoördinator van niveau B en niveau A wil behalen, moet hiervoor een overgangscursus van 100 uren met succes volgen. Deze cursus bevat de onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen in de opleiding voor niveau B, maar wel vereist zijn voor niveau A.
Als erkend opleidingscentrum biedt UGain deze opleiding via afstandsleren aan.


Inschrijven kan op ieder moment!
Voor de overgangsopleiding milieucoördinator type B naar A moeten de kandidaten over het getuigschrift van milieucoördinator type B beschikken.

Gelieve er rekening mee te houden dat de erkenningsvoorwaarden voor milieucoördinatoren, zoals bepaald in artikel 18 van VLAREL, strenger zijn. Zo dient men de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad te bezitten als men wil erkend worden als milieucoördinator type A. Voor de erkenning als milieucoördinator type B moet men minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad bezitten.
Opzet

De opleiding is ingedeeld in 2 modules en verloopt online, via afstandsleren.

De theorielessen, lesmateriaal en voorbeeldoefeningen worden via het digitaal leerplatform aangeboden.

Voor iedere module is er twee keer per jaar een contactdag en de mogelijkheid om het examen voor die module af te leggen. De opleiding wordt afgerond met een eindwerk.

De cursist kan deze opleiding beginnen wanneer hij/zij dit wenst (vrije instap) en heeft de mogelijkheid om de studies, examens en eindwerk te spreiden over een periode van 3 jaar.

Modules

In het UGAIN-programma zijn de lessen verspreid over 2 modules:
- Milieueconomie


- MilieutechnologieContactdagen

Voor iedere module wordt er 2 keer per jaar (voorjaar en najaar) een contactdag georganiseerd in de leszalen en laboratoria van de universiteit waar onder andere voorbeeldoefeningen worden gegeven. U dient deze contactdag 1 keer te volgen en u kan zelf inplannen wanneer u deze contactdag zal volgen.
Aangezien u maximum 3 jaar de tijd heeft om deze opleiding af te werken, kan u in principe uit 6 verschillende tijdstippen kiezen. Gelieve er rekening mee te houden dat u eerst de contactdag van een module moet gevolgd hebben vooraleer u kan deelnemen aan het examen van die module.
De precieze data en locaties worden telkens op het elektronisch leerplatform meegedeeld.

Examens

Voor iedere module wordt er twee keer per jaar een examen georganiseerd. Vooraleer u kan deelnemen aan het examen van een module, dient u de contactdag van deze module gevolgd te hebben.
In de deelnameprijs is één examenherkansing inbegrepen.

Thesis

De laatste stap in deze opleiding is het eindwerk.
De verdediging van het eindwerk gebeurt op afspraak. De verdediging kan pas plaatsvinden nadat u alle examens heeft afgelegd.
Indien de inhoud van een module in een vroegere opleiding met vrucht werd gevolgd, kan voor deze module vrijstelling worden aangevraagd. Kandidaten dienen hiertoe een gemotiveerd dossier voor te leggen dat officiële bewijsstukken bevat.
De betreffende modulecoördinator beslist over het al dan niet toekennen van vrijstellingen.

 • Er worden enkel vrijstellingen verleend op basis van een opleidingscurriculum en niet op basis van het ervaringscurriculum van de kandidaat.
 • Een vrijstelling voor een module houdt in dat u vrijgesteld wordt voor het examen, niet voor het inschrijvingsgeld.
 • Er kan enkel vrijstelling aangevraagd worden voor een volledige module. Er kan geen vrijstelling aangevraagd worden voor het eindwerk.
 • De vrijstelling wordt enkel toegekend op basis van een diploma dat maximaal 3 jaar oud is.
 • De aanvrager dient een gemotiveerd dossier. Meer info omtrent de inhoud van dit dossier, kan u opvragen via ugain@ugent.be.
Wie met vrucht de opleiding heeft beëindigd, ontvangt het desbetreffend, door de Universiteit Gent uitgereikt, wettelijk erkend getuigschrift en kan als milieucoördinator aan de slag.

De milieucoördinator kan een werknemer van het bedrijf zijn (interne milieucoördinator) of een externe persoon (externe milieucoördinator).

Een milieucoördinator die bij verschillende bedrijven aan de slag gaat (externe milieucoördinator), moet zich laten erkennen door de Vlaamse overheid.

De erkenningsvoorwaarden voor milieucoördinatoren niveau A of B zijn:

 • In de periode van 3 jaar die de erkenningsaanvraag voorafgaat, in een lidstaat van de Europese Unie geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen hebben voor overtredingen van de milieuwetgeving die verband houden met het gebruik van de erkenning.
 • Een natuurlijke persoon zijn.
 • Voor erkenning op niveau A: de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en in het bezit zijn van een diploma milieucoördinator niveau A of van het overgangsniveau B naar A.
 • Voor erkenning op niveau B: de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad hebben en in het bezit zijn van een diploma milieucoördinator niveau B.
 • Minstens 1 jaar praktische ervaring hebben in het beheersen en voorkomen van milieuhinder en risico's in een bedrijf, verworven binnen 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag.

Meer info rond de erkenning van milieucoördinatoren vindt u terug op de website van de Vlaamse Overheid - Departement Omgeving: https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-milieucoordinator.


Overzicht van de mogelijkheden volgens uw hoogst behaalde diploma:

Hoogst behaald diploma = master

 • U kan zich inschrijven voor type A opleiding
 • U kan aan de slag als interne milieucoördinator type A of als externe type A

Hoogst behaald diploma = bachelor

 • U kan zich inschrijven voor type A opleiding
 • U kan aan de slag als interne milieucoördinator type A
 • U kan niet erkend worden als externe milieucoördinator type A, maar wel als externe type B

Hoogst behaald diploma = secundair onderwijs

 • U kan zich inschrijven voor type B opleiding
 • Na behalen getuigschrift, kan u zich inschrijven voor overgangsopleiding type B naar A
 • U kan aan de slag als interne milieucoördinator type A (of als interne MC type B, als u de overgangsopleiding niet volgt)
 • U kan niet erkend worden als externe milieucoördinator type A of type B
De deelnemingsprijs bedraagt 1.250 € en omvat lesgeld, toegang tot lesmateriaal en opnames, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Een inschrijving blijft 3 jaar geldig. Alle activiteiten (examens, verdediging, contactdagen en verplichte oefeningen) dienen binnen deze termijn afgelegd te worden.

Aangezien men bij inschrijving onmiddellijk toegang krijgt tot de opnames en lesmateriaal, is annulering niet mogelijk.

Inschrijven kan via het inschrijvingsformulier op deze pagina.

Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.

Opleidingscheques

Het huidig regelgevend kader (Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers) bepaalt dat werknemers enkel beroep kunnen doen op opleidingscheques voor opleidingen die erkend zijn in het kader van het betaald educatief verlof.

Aangezien onze opleidingen niet erkend zijn in het kader van BEV, mogen we geen opleidingscheques meer aanvaarden.

KMO-portefeuille

Voor de werkgevers verwijzen we naar de KMO-portefeuille: www.kmo-portefeuille.be.

Gebruik de authorisatie-ID DV.O103194 bij het elektronisch aanvragen van opleidingscheques voor werkgevers.

U kunt een subsidieaanvraag indienen tot 14 kalenderdagen na de start van de opleiding.

Externe doctoraatstudenten

Doctoraatsstudenten van buiten de UGent krijgen een korting van 20% mits voorleggen van een bewijs van doctoraatsstudent.

UGent-personeel

Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Korting werkzoekenden

Voor werkzoekenden gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
Persoonlijke gegevens

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie (indien werkzoekend hier vermelden aub)
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de cursus MILIEUCOORDINATOR via afstandsleren.
Type A
Type B

Overgangsopleiding van B naar A

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be
Alle contactlessen en -practica zonder labovereisten, alsook de examens en de eindwerkverdediging, vinden plaats in de lokalen van UGAIN.


Laboratoriumoefeningen worden georganiseerd op de campus Coupure, Coupure Links 653 te Gent, waar de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen is gevestigd.Grotere kaart weergeven

Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course'.
Meer info vindt u op de website van de doctoral schools.
U kunt de folder hier downloaden.