`

Energietechniek in gebouwen

15 september 2020 - 19 januari 2021

In de afgelopen jaren werden op Europees, Federaal en Vlaams niveau meerdere initiatieven genomen om het energieverbruik in nieuwe gebouwen te beperken en om energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen te stimuleren. Niet verwonderlijk als men weet dat het gebouwgebruik in de huishoudelijke en de tertiaire sector 40% van het Europees energiegebruik voor zijn rekening neemt.

Het energiegebruik van gebouwen is gerelateerd aan tal van factoren en technieken: het ontwerp van de gebouwschil, de keuze van het HVAC-systeem, de inzet van efficiënte energieopwekking, het gebruik van hernieuwbare energie...

De kennis van deze technieken en maatregelen is momenteel versnipperd over de verschillende bouwprofessionals die betrokken zijn bij de realisatie van gebouwen. Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen en de deelnemers inzicht verschaffen in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, luchtdichting...) als installatietechnieken (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, sanitair warm water...). Per thema wordt aandacht besteed aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties.

Daarnaast verwerven de deelnemers inzicht in de energieprestatieregelgeving (EPB) en de impact van zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen op de energieprestatie van gebouwen.

Deze opleiding geeft de deelnemers een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Programma met of zonder EPB

 • De volledige opleiding (zonder EPB) bestaat uit 4 modules.
 • Wie een erkenning als EPB verslaggever wil bekomen moet de volledige opleiding (Modules 1-4) + Module 5 volgen.


In samenwerking met:

Logo Syntra


De opleiding richt zich tot de verantwoordelijken betrokken bij bouwprojecten die geconfronteerd worden met energieprestaties van gebouwen: architecten- en adviesbureaus, systeemfabrikanten, administraties, promotoren, REG verantwoordelijken ...

Het niveau van voorkennis is dat van een architect, industrieel of burgerlijk ingenieur met basiskennis in één van de deeldomeinen (architectuur/bouwkunde, werktuigkunde, elektrotechniek), die zich technisch wil vervolmaken in het brede domein dat verband houdt met energieprestaties van gebouwen.

Deelnemers die de volledige opleiding volgen en slagen voor het examen, kunnen een erkenning aanvragen als EPB verslaggever bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA).

Het aantal deelnemers die de volledige opleiding volgen, is beperkt tot 25. Het aantal deelnemers die modules 1,2 ,3 en 4 volgen, is beperkt tot 40.

Download hier de voorwaarden om vrijstelling(en) te krijgen.Voor deze opleiding worden er 3 verschillende getuigschriften uitgereikt:

 1. UGent getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen' voor deelnemers die modules 1,2, 3 en 4 volgen en slagen voor het bijbehorende examen.
  Datum examen: 26 januari 2021 van 14u tot 17u
 2. UGent getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen: basisopleiding voor kandidaat-verslaggever' voor deelnemers die de volledige opleiding volgen en slagen in de projectopdracht maar niet voor het bijbehorende examen.
  Datum verdediging projectopdracht: 23 februari 2021 / datum examen: 9 maart 2021.
 3. UGent getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen: aanvullende opleiding tot EPB verslaggever' voor deelnemers die de volledige opleiding volgen en slagen in de projectopdracht én in het bijbehorende examen. Enkel dit getuigschrift is een geldig getuigschrift voor de erkenning als EPB verslaggever bij VEA.
  Let op: om erkend te worden moet u bovendien beschikken over één van de door VEA erkende diploma's! (Diplomavoorwaarden: www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/werken-als-verslaggever/erkenningsvoorwaarden)
  Datum verdediging projectopdracht: 23 februari 2021 / datum examen: 9 maart 2021

Download hier het reglement voor het examen 'Energietechniek in gebouwen'.

Download hier het reglement voor het examen 'EPB verslaggever'.Wetenschappelijk Coördinator

 • Prof. dr. ir-arch. Marijke Steeman, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent

Lesgevers

 • Jeroen Beeckman, Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, Universiteit Gent
 • Hilde Breesch, Technologiecluster Bouw, Technologiecampussen Gent en Aalst, KU Leuven
 • Wim Boydens, Studiebureau Boydens
 • Friedl Decock, Daidalos Peutz
 • Luc Dedeyne, Syntra Midden-Vlaanderen
 • Marc Delghust, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Michel De Paepe, Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding
 • Bjorn De Rouck, Syntra Midden-Vlaanderen
 • Peter D'Herdt, Afdeling Intelligente Installaties en Duurzame Oplossingen, Labo Licht, WTCB
 • Jelle Laverge, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Staf Roels, Afdeling Bouwfysica, KU Leuven
 • Piet Standaert, Physibel
 • Marijke Steeman, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Nathan Van Den Bossche, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Rik Vereecken, ByNubian
 • Ivan Verhaert, Afdeling Elektromechanica, Universiteit Antwerpen
 • Barbara Wauman, Vlaams Energie Agentschap
 • Matthias Zuliani, Ingenium


Programma (zonder EPB): Modules 1 t.e.m. 4


Voor het succesvol volgen van de cursus is kennis van de basisbegrippen van bouwfysica en thermodynamica noodzakelijk. Deze module reikt de nodige basisinformatie aan.
Ze is bedoeld voor diegenen die minder vertrouwd zijn met de begrippen die later in de cursus worden uitgediept, of voor wie zijn basiskennis wil opfrissen.

 • Warmteoverdracht en dynamisch thermisch gedrag
 • Warmtebalans en energievraag van gebouwen
 • Indicatoren voor energieverbruik van gebouwen
 • Bouwtechnische basisbegrippen
 • Thermodynamica

Lesgevers: M. Delghust, M. De Paepe, M. Steeman, P. Standaert en N. Van Den Bossche
Data: 15 en 22 september 2020Om tot een goede energieprestatie te komen is een performante gebouwschil essentieel. In deze module wordt aandacht besteed aan de bouwkundige maatregelen die de energievraag van het gebouw bepalen. Dit kan bereikt worden door architecturale en bouwkundige technieken zoals de thermische isolatie van bouwconstructies, de thermische en spectrale eigenschappen van beglazingen, het gebruik van performante zonweringen, de luchtdichtheid van het gebouw, ...

Daarnaast worden ook de werking van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen besproken met hun verschillende componenten die een belangrijke rol spelen in de realisatie van een goede binnenluchtkwaliteit.

Warmte- en vochttransport

 • Meerdimensionaal warmtetransport
 • Vochttransport
 • Luchtdicht bouwen

Gebouwschil en binnenklimaat

 • Binnenluchtkwaliteit
 • Ventilatieve koeling
 • Prestatieanalyse gebouwschil
 • Gevels
 • Ventilatie: principes, werking, systemen en dimensionering
 • Beglazingen
 • Daglichtontwerpen

Lesgevers: H. Breesch, F. Decock, M. Delghust, J. Laverge, S. Roels en N. Van Den Bossche
Data: 29 september, 6 en 13 oktober 2020Om een energiezuinig gebouw met een comfortabel binnenklimaat te creëren kunnen verschillende installatietechnieken toegepast worden. De keuze en het ontwerp van de installaties is mede bepalend voor het efficiënt gebruik van elektrische energie en brandstoffen in gebouwen.

In deze module komen de verschillende systemen en technologieën aan bod die ingezet kunnen worden voor ruimteverwarming en koeling, de aanmaak van sanitair warm water en de interactie tussen systemen onderling. Hierbij ligt de focus op energie-efficiëntie, het is niet de bedoeling om de dimensionering van installaties in detail te behandelen.

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan kunstmatige verlichting. Het elektriciteitsverbruik hiervan maakt een belangrijk deel uit van het energieverbruik van gebouwen, zeker in de tertiaire sector.

 • Verlichting
 • Fotovoltaïsche energie
 • Thermisch comfort
 • Elektrische systemen en warmteproductie
 • Warmtepompen en koelmachines
 • Afgiftesystemen met water
 • Sanitair warm water en zonthermische systemen
 • Luchtbehandeling en luchtdistributie

Lesgevers: J. Beeckman, W. Boydens, M. Delghust, M. De Paepe, P. D'Herdt en I. Verhaert
Data: 20 en 27 oktober en 10 november 2020Het ontwerpen en realiseren van een energetisch performant gebouw gebeurt via een proces van optimalisatie binnen de randvoorwaarden die aan het ontwerp worden opgelegd.

Deze module gaat in eerste instantie in op innovatieve bouwconcepten die een geïntegreerde oplossing bieden en hun integratie in het gebouw. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de prestatie-evaluatie van concepten door gebouwsimulatie en monitoring. Tenslotte wordt ook de stap gemaakt naar een geïntegreerde aanpak waarbij rekening gehouden wordt met de ingebedde energie en met circulaire aspecten.

 • Lage-energie bouwconcepten
 • Smart building
 • Milieu-impact van gebouwen en circulair bouwen
 • Berekend versus werkelijk energieverbruik
 • Dynamische gebouwsimulaties
 • Energiezorg
 • Toekomstvisie EPB

Lesgevers: W. Boydens, F. Decock, M. Delghust, M. Steeman, Rik Vereecken, B. Wauman en M. Zuliani
Data: 17 en 24 november 2020Programma (met EPB): Modules 1 t.e.m. 4 + Module 5


Deze module focust op de energieprestatieregelgeving (EPB = energieprestatie en binnenklimaat) en gaat zowel in op het regelgevend kader en de administratieve bepalingen van de regelgeving, als op de toepassing van energiebesparende maatregelen en technieken in energieprestatie-berekeningen en het verwerven van de nodige kennis en inzichten om adviezen ter verbetering van de energieprestatie van een gebouw te kunnen formuleren.
In deze module wordt ook de projectopdracht (in het kader van de opleiding als aanvullende opleiding tot EPB verslaggever) gegeven.

- EPB regelgeving

 • Regelgevend kader
 • Administratieve bepalingen
 • BEN

- EPB eisen

 • Indeling gebouw en EPB eisen
 • Installatie-eisen bij renovatie

- EPB tools

 • Planopbouw en geometrie
 • EPB software en tools

- EPB oefeningen: residentieel, niet-residentieel, nieuwbouw, renovatie...

- EPB advies

- Veiligheid op de werf


Lesgevers: L. Dedeyne en B. Derouck
Data: 1, 8 en 15 december 2020, 12 en 19 januari 2021


Praktisch


De deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Voor iedere module kan er afzonderlijk ingeschreven worden.

Module 1
Basisbegrippen


€ 660

Module 2
Bouwfysica en ventilatie


€ 990

Module 3
Technische installaties


€ 990

Module 4
Geavanceerde concepten en methoden


€ 660

Module 5
EPB regelgeving en toepassingen


€ 1.650

Volledige opleiding zonder EPB
Modules 1, 2, 3 en 4


€ 2.970

Volledige opleiding met EPB
Alle modules€ 3.960

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding met EPB wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.


Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding geeft recht op Vlaams opleidingsverlof (VOV), de hervormde versie van het betaald educatief verlof.
Meer info over de voorwaarden vindt u hier: https://www.vlaanderen.be/energietechniek-in-gebouwen-0.

Educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Deze opleiding geeft recht op educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Meer info over de voorwaarden vindt u hier: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/betaald-educatief-verlof.


Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de de cursus Energietechniek in gebouwen:

Module 1: Basisbegrippen
Module 2: Bouwfysica en ventilatie
Module 3: Technische installaties
Module 4: Geavanceerde concepten en methoden
Module 5: EPB regelgeving en toepassingen

Modules 1, 2, 3 en 4
Alle Modules

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via Syntra Midden-Vlaanderen

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be


De lessen worden gegeven van 14u tot 21u (inclusief koffiepauzes en een broodjesmaaltijd).
Alle lessen ook worden opgenomen en achteraf aangeboden via het elektronisch leerplatform.
Ze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, UGAIN leszaal, Technologiepark 60 ('Labo Magnel') , 9052 Zwijnaarde.

Indien door overmacht de lessen niet fysiek kunnen worden bijgewoond, zal de cursus enkel via lesopnames en online contactmomenten worden aangeboden.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Laptop

Bij module 5 is het gebruik van eigen laptop vereist.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.beDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).

U kunt de folder hier downloaden.