` `

Energie-efficiëntie in de industrie

17 november 2021 - 11 mei 2022

De opwarming van de aarde is nu overal op aarde merkbaar en de oorzaak is de menselijke uitstoot van broeikasgassen. De grens van 1,5 graad wereldwijde temperatuurstijging bereiken we al over ongeveer tien jaar. Dit zijn een paar belangrijke conclusies uit het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties (Augustus 2021).

De temperatuurgrens van 1,5 graad is een belangrijke grens door het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. De ondertekenaars van dat akkoord streven ernaar om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden, en liever tot 1,5 graad.

Het rapport waarschuwt dat we alleen met drastische en grootschalige maatregelen de temperatuur kunnen beperken tot ruim onder de 2 graden. Anders wordt de opwarming steeds sterker, met als gevolg steeds extremer weer en een steeds sterkere zeespiegelstijging. We moeten in ieder geval de CO₂-uitstoot en de uitstoot van andere broeikasgassen nog sneller verlagen om de doelstelling van Parijs te kunnen halen. Voor 2030 moet de uitstoot dan gehalveerd zijn en voor 2050 moet de uitstoot nul zijn. Als we snel en drastisch de uitstoot verlagen, kan dat binnen enkele jaren een meetbaar effect hebben op de atmosfeer en luchtkwaliteit. En binnen zo’n 20 jaar kun je dan een effect zien op de wereldwijde temperatuur.

Energie-efficiëntie op een industriële schaal zal een belangrijke bijdrage moeten leveren en vormt een speerpunt voor de introductie van meer hernieuwbare energie op wereldschaal. Dit houdt echter een mix van technologische aspecten in. Het overzicht bewaren zodat deze inspanningen in een maximaal effect ressorteren, is dan ook heel belangrijk.

Deze opleiding biedt zo’n overzicht aan en zal u wegwijs maken in de mogelijkheden om de energie-efficiëntie in uw bedrijf te verhogen. Verschillende topics komen aan bod: warmte en elektrische arbeid, energie opslag en procesregeling, en de economische en beleidscontext van energie. Ieder onderwerp start met fundamentele wetmatigheden om de technische ontwikkelingen te onderbouwen en eindigt met industriële voorbeelden.

Na het volgen van deze opleiding zullen de deelnemers een degelijke basis hebben om de mogelijkheden en haalbaarheid van energie-efficiënte maatregelen te beoordelen.Deze opleiding is hoofdzakelijk bedoeld voor energie-intensieve bedrijven en zal speciale aandacht besteden aan de mogelijkheden voor energierecuperatie en efficiënt energiegebruik.

De opleiding richt zich specifiek tot iedereen die betrokken is bij energieprojecten en energiebeheer in de industriële context. Naast de procesingenieur denken we hierbij aan energieverantwoordelijken of -coördinatoren, adviesbureaus, auditbureaus, ...

Het niveau van voorkennis is dat van industrieel of burgerlijk ingenieur.U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan minstens 3 van de 4 modules (module 0 niet meegerekend) en slaagt voor het bijbehorende examen.


Wetenschappelijke Coördinatie

  • Prof. dr. ir. Michel De Paepe, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent

Lesgevers

  • An Beazar, Enprove
  • Wim Beyne, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent
  • Amélie Chevalier, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent
  • Stefanie Corens, Minaraad
  • Kenny Couvreur, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent
  • Mieke Dams, Milora
  • Michel De Paepe, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent
  • Steven De Vroede, Van Parijs Engineers
  • Morten Deding, Johnson Controls
  • Kevin Dekemele, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent
  • Steve Dereyne, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent
  • Jan Desmet, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent
  • Wouter Ducheyne, Q-Pinch
  • Hans Fastenaekels, Vyncke
  • Dirk Goovaerts, Johnson Controls Brand York
  • Dominique Hamerlinck, Alpro
  • Hendrik Hoebeke, Capsugel
  • Frank Koninckx, Kovia
  • Steven Lecompte, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent
  • Koen Leeflang, Festo
  • Geert Meynckens, Centrica
  • Alex Polfliet, Zero Emission Solutions
  • Frederik Ronsse, Vakgroep Groene Chemie en Technologie, Universiteit Gent
  • Jeroen Soenens, Beauvent
  • Kurt Stockman, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent
  • Marnix Van Belleghem, Belgian Boiler Company
  • Dirk van den Broecke, DvDB Consulting
  • Johan Vanden Eynde, Covestro
  • Lieven Vandevelde, Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering, Universiteit Gent
  • Kristof Vanhoorne, Luminus
  • Paul Van Dorst, Covestro
  • Davy Van Paemel, Spirax-Sarco
  • Aviel Verbruggen, Departement Engineering Management, Universiteit Antwerpen
  • Pieter Vereycken, Baltimore Aircoil International
  • Ivan Verhaert, Afdeling Elektromechanica, Universiteit Antwerpen
  • Jan Verhasselt, Yazzoom
  • Brecht Zwaenepoel, WVIIn deze module wordt vertrokken van de formuleringen van de hoofdwetten van de thermodynamica om deze vervolgens uit te werken tot basismethodes voor energieanalyse. De hoofdwetten worden dan verder toegepast op verbrandingsprocessen, thermische energieomzetting en warmtewisselaars. In het laatste luik wordt de basis van het gebruik en transport van elektrische energie herhaald.

Begrippen, aangebracht in module 0, worden in verdere modules als gekend beschouwd.

  • Hoofdwetten van de thermodynamica
  • Chemie van de verbranding en energie van de verbranding
  • Cycli voor energieproductie
  • Warmtewisselaars: types, gebruik en dimensionering
  • Cycli voor koudeproductie
  • Elektrische aandrijftechniek en elektrische netten
Lesgevers: M. De Paepe, F. Ronsse en L. Vandevelde
Data: 17 en 24 november en 1 december 2021In module 1 staat de energievorm warmte centraal.
Er wordt aandacht besteed aan nieuwe tendensen bij de verbranding van fossiele en biobrandstoffen. Recente ontwikkelingen in verbrandingstechnologie en hun potentieel in de reductie van uitstoot van schadelijke componenten worden belicht.
Naast de productie van warmte, wordt ook het gebruik van warmte uitgewerrkt. Enerzijds zal worden ingegaan op de constructie en het gebruik van warmtewisselaars voor procesfluïda zoals lucht, water en stoom (stoomketels). Anderzijds speelt transport van warmte in processen een even belangrijke rol (stoomnetwerken, thermische olie).
De laatste lesdag is volledig gewijd aan pinchanalyse voor de optimalisatie van warmtewisselaarnetwerken. Hierbij krijgen de deelnemers de kans hun kennis toe te passen in een praktische oefening.

Warmteoverdracht en - transport

  • Recuperatie warmtewisselaars
  • Ketels
  • Stoomnetwerken
  • Case

Verbrandingstechniek

  • Verbranding van vaste stoffen
  • Voorkoming van NOx
  • Biomassa

Pinchtechnieken

  • Theorie en oefening
Lesgevers: M. De Paepe, H. Fastenaekels, F. Koninckx, F. Ronsse, M. Van Belleghem en D. Van Paemel
Data: 8, 15 en 22 december 2021In deze module worden installaties besproken waarin thermische en elektrische energiestromen (arbeid) samen optreden. Er wordt ingegaan op de opwekking van koude, zowel uit elektriciteit als uit warmte. Een onderscheid wordt gemaakt tussen koeling bij lage temperatuur (< 0°C) en koeling bij hogere temperatuur (> 0°C), waarbij koelmachines niet steeds nodig zijn.

Een tweede belangrijk topic is de warmte-kracht-koppeling met verschillende technologieën en de trigeneratie. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om restwarmte (ORC) en industriële warmtepompen om te zetten in elektriciteit. Ook warmteopslag wordt besproken.

Iedere lesdag wordt afgesloten met praktijkvoorbeelden uit de industrie. Hierbij is het de bedoeling te illustreren wat het potentieel is van bepaalde technieken en wat de valkuilen en obstakels zijn bij de realisatie van een project. Voor ORCs mogen de cursisten zelf een case analyseren.

Industriële koeling

  • Absorptiekoeling en trigeneratie
  • Compressorkoelmachines en ijswater
  • Koelwater en koeltorens
  • Cases: koeltorens en hot water smart grid

Industriële WKK

  • Combined-Heat-and-Power (motoren en turbines)
  • Case: WKK met warmtepomp
  • Case: WKK: motoren en turbines

Thermische energie opslag en ORC

  • Thermische Energie Opslag: theorie en toepassing
  • Organic Rankine Cycle: theorie en oefening

Opwaarderen van warmte met warmtepompen

  • Industriële warmtepompen - theorie
  • Case: Thermally driven heat pumps
  • Case: Industriële warmtepompen
  • Case: Warmtetransport en -netwerken
Lesgevers: W. Beyne, M. Deding, M. De Paepe, S. De Vroede, W. Ducheyne, D. Goovaerts, D. Hamerlinck, S. Lecompte, J. Soenens, K. Vanhoorne, P. Vereycken en I. Verhaert
Data: 26 januari, 1, 9 en 16 februari 2022Module 3 groepeert aspecten van de invloed van elektrische energie en aandrijvingen op het energiegebruik in een bedrijf.

De bouw, stabiliteit en sturing van elektrische netten wordt behandeld , met bijzondere aandacht voor decentrale productie.
In een tweede luik worden de elektrische aandrijvingen besproken waarbij wordt ingegaan op recente ontwikkelingen en hun potentieel. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de juiste keuze voor een gegeven belasting (pomp, compressor, sta/stop gedrag). Hierbij is er een aparte sessie rond perslucht.
Naast theoretische aspecten wordt door middel van aansluitende cases aandacht besteed aan realisaties in de industriële praktijk.

Elektrische netten

  • Demand side management: theorie en oefeningen
  • Power Quality en verliezen in installatieonderdelen: theorie en oefeningen

Elektrische aandrijving: theorie + oefening

Pompen: theorie + case en oefening omtrent pompen en pomptypes in de procesindustrie

Perslucht

  • Compressoren
  • Persluchtverliezen
  • Energie-efficiëntie van persluchtcompressoren in de praktijk
Lesgevers: A. Beazar, S. Dereyne, J. Desmet, H. Hoebeke, K. Leeflang, K. Stockman, P. Van Dorst en B. Zwaenepoel
Data: 9, 16, 23 en 30 maart 2022De laatste module trekt de cursus open naar energie management en energie economie. Technisch interessante projecten worden soms onhaalbaar door het niet juist positioneren in een beleid.
Er wordt eerst ingegaan op het belang van goede sturing en regeling. Dag twee bespreekt energiemanagement en meer algemeen meten en data gebruik. Project management en financieel beheer worden vervolgens behandeld. In de laatste module wordt alles gekaderd in het Vlaams, Europees en globaal klimaatbeleid.

  • Procesregeling
  • Energiemanagement en -integratie
  • Financieel project analyse
  • Klimaatverandering en wetgeving
Lesgevers: A. Beazar, A. Chevalier, S. Corens, M. Dams, K. Dekemele, G. Meynckens, A. Polfliet, D. van den Broecke, J. Vanden Eynde, A. Verbruggen en J. Verhasselt
Data: 20 en 27 april, 4 en 11 mei 2022Praktisch


De deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.
Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.


Module 0
Basisbegrippen


€ 620

Module 1
Warmteproductie en -transport


€ 740

Module 2
Thermische machines


€ 990

Module 3
Elektrische netten en aandrijvingen


€ 905

Module 4
Energiebeheer en -beleid


€ 880

 
Volledige opleiding


€ 3.700Kortingen

  • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
  • Bedrijven die lid zijn van Agoria genieten 10% korting.
  • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Handboeken

Verplicht voor deelnemers van modules 0, 1 en 2:
  • 'Fundamentals of Engineering Thermodynamics: SI version' van M.J. Moran & H. Sapiro (€ 62,95 BTW in)
  • 'Heat Exchangers. Selection, Rating and Thermal Design' van S. Kakaç & H. Liu (€ 125,95 BTW in)

Vrijblijvend voor deelnemers van modules 0 en 3:
  • ‘Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications’ van Andres Sumper en Angelo Baggini (ISBN: 978-0-470-97551-0) (€ 109 BTW in)
Deze handboeken zijn niet inbegrepen in de deelnameprijs en worden apart gefactureerd door de boekhandel. De prijzen van deze handboeken kunnen onderhevig zijn aan (lichte) wijzigingen.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Opleidingsverlof (VOV)

Deze opleiding is erkend in het kader van VOV. Klik hier voor meer info.
Klik hier om alle voorwaarden te raadplegen.


Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon
Lid AGORIA (Bedrijven die lid zijn van Agoria genieten 10% korting)


Inschrijving

Ik schrijf me in voor de de cursus Energie-efficiëntie in de industrie.
Module 0
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4

Alle Modules

Ik bestel volgende handboeken:

Verplicht voor deelnemers van modules 0, 1 en 2:
'Fundamentals of Engineering Thermodynamics: SI version' van M.J. Moran & H. Sapiro (€ 62,95 BTW in)
'Heat Exchangers. Selection, Rating and Thermal Design' van S. Kakaç & H. Liu (€ 125,95 BTW in)

Vrijblijvend voor deelnemers van modules 0 en 3:
‘Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications’ van Andres Sumper en Angelo Baggini (ISBN: 978-0-470-97551-0) (€ 109,- BTW in)


Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be


Tijdstip en locatie

  • De lessen worden gegeven van 16u tot 21u, in 3 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en een koffiepauze en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGain, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.
  • De meeste lessen vinden plaats op een woensdag, behalve de tweede les van module 2. Deze vindt plaats op een dinsdag (1 februari 2022).
  • De lessen worden live ter plaatse aangeboden
  • Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.be


Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding van de Universiteit Gent opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning (application for recognition, download hier).

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).


U kunt de folder hier downloaden.