`

Informatiebeheer voor
Bouwprojecten (BIM)

26 september 2023 – 19 december 2023

Building Information Modelling (BIM) is tegenwoordig onontbeerlijk in de ontwerp- en bouwsector in België. Het gebruik van BIM belooft onder meer een efficiënter werkproces en een lagere foutenlast op de werf. Dit wordt (inter)nationaal ook effectief gerealiseerd.
Echter, het beheer van informatie voor bouwprojecten vraagt ook een juiste methodologische aanpak, zeker in combinatie met BIM. De verregaande digitalisering van de informatiestromen leidt tot nieuwe, efficiëntere processen, maar ook tot nieuwe uitdagingen. Informatie wordt nu niet meer louter beheerd in vele losstaande documenten, tekeningen, dossiers en tabellen, maar ze wordt centraal beschikbaar via virtuele 3D gebouwmodellen en diverse databanken van allerlei soorten. Deze fungeren als de meest complete en consistente informatiedragers doorheen het gehele traject van een bouwproject en vormen de basis van alle (2D) afgeleiden. De verreikende digitalisering van informatiestromen in de ontwerp- en bouwsector leidt steeds meer en steeds sneller tot een nieuwe manier van werken voor bouwprojecten, wat leidt tot een toenemende vraag naar bijpassende skills als gevolg.

In deze lessenreeks wordt ingegaan op de vernieuwde manier van werken naar aanleiding van de digitalisering in de bouwsector. De manier waarop BIM kan ingezet worden in bouwprojecten voor het genereren van een effectieve meerwaarde voor de partners in het bouwteam, doorheen de gehele levenscyclus van het gebouw, wordt vanuit verschillende perspectieven ontleed. Er worden ook verschillende tools voor Building Information Modelling en Management geïntroduceerd en gedemonstreerd (door gebruikers).

Dankzij deze cursus zal u het maximum uit BIM kunnen halen en op een effectieve manier kunnen starten met de implementatie.


De opleiding is bedoeld voor diegenen die binnen hun bedrijf het BIM-implementatieproces zullen aansturen (of dit al gestart zijn): ervaren modelleurs, tekenaars, bedrijfsleiders, projectleiders of IT-verantwoordelijken. Dit kan gebeuren in verschillende types bedrijven, gaande van kleine architectuurbureaus tot grote bouwfirma’s en gespecialiseerde ingenieursbureaus. De cursus richt zich enkel op het opleiden van BIM managers, niet tot het opleiden van BIM modelleurs. Er wordt geen modelleeropleiding aangeboden. De opleiding is minder geschikt voor software resellers en trainingsconsultants.

Basiskennis over het bouwproces en aan de slag kunnen met CAD-software zijn vereist.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 30.U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt in de uitwerking en verdediging van een BIM projectopdracht (BIM implementatieplan).
De verdediging is gepland op 6 en 8 februari 2024.


Wetenschappelijk Coördinatie

 • Prof. Stefan Boeykens, D-Studio & Departement Architectuur, KU Leuven
 • Prof. Paulus Present, Bureau Bouwtechniek & Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • ir-arch. Ruben Van de Walle, Studiov2 & Toegepaste Architectuur, Howest

Lesgevers

 • Mevr. Natasha Blommaert, Agentschap Wegen en Verkeer
 • Dhr. Stefan Boeykens, D-Studio & Departement Architectuur, KU Leuven
 • Dhr. Jan Boonen, Antea Group
 • Dhr. Jos Duchamps, PROCOS Group
 • Dhr. Dieter Froyen, Willemen Construct
 • Dhr. Tim Lemoine, Buildwise
 • Dhr. Christophe Lenders, GSJ Advocaten
 • Dhr. Guillaume Opsomer, Landmetersbureau Opsomer
 • Dhr. Maxim Perseyn, 5D Consult
 • Dhr. Paulus Present, Bureau Bouwtechniek & Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Dhr. Bert Thiry, Willemen Construct
 • Dhr. Ruben Van de Walle, Studiov2 en Howest Toegepaste Architectuur
 • Dhr. Maarten Van den Berg, Infranea
 • Dhr. Jan Van Sichem, BIMplan
 • Dhr. Niels Vercaemst, Ingenium
 • Mevr. Jari Verniers, BIMplan
 • Dhr. Kwinten Witters, Arcadis

ModulesBuilding Information Modelling (BIM) is een nieuwe manier om informatie in bouwprojecten op te bouwen, te organiseren en te delen. Dit hangt nauw samen met de opkomst van een reeks softwaretoepassingen die vooral in het laatste decennium binnen de bouwsector zijn doorgebroken. Algemene concepten en basisbegrippen vanuit de softwarepakketten worden geïntroduceerd. Echter, nog veel belangrijker is de vernieuwde manier van werken die deze software mogelijk maakt.
In deze eerste module wordt BIM als proces in detail besproken. De volledige levenscyclus van een gebouw wordt bekeken en er wordt aangetoond hoe BIM doorheen deze cyclus aan bod kan komen. Aan de hand van een interactieve discussie worden verschillende uitdagingen en ervaringen in de groep onderling gedeeld en besproken.


Lesgevers: Paulus Present en Ruben Van de Walle
Datum: 26 september 2023Omdat de toepassing van BIM en digitalisering inherent gepaard gaat met de inzet van een reeks softwaretoepassingen, wordt een breed marktoverzicht gegeven van de verschillende vendors en tools waaruit u kan kiezen om met BIM aan de slag te gaan. Onder andere Graphisoft ARCHICAD, Tekla Structures, Solibri Model Checker, Autodesk Navisworks, Nemetschek AllPlan, Autodesk Revit, Tekla BIMSight, Trimble Connect, Diamonds, SCIA Engineer, BricsCAD BIM, Autodesk Civil3D komen aan bod, incl. origine, context en meerwaarde.
Vervolgens wordt dieper ingegaan op het nut en de nood aan het werken volgens open standaarden. Meer specifiek wordt ingegaan op de rol van OpenBIM en hoe in projecten zowel fabrikant-specifieke (native) als open formaten hun plaats hebben. Wat betreft open data standaarden ligt de focus hier op standaarden ontwikkeld door buildingSMART, in het bijzonder de Industry Foundation Classes (IFC) of ISO 16739. Daarnaast komen ook de BIM Collaboration Format (BCF) en Information Delivery Manuals (IDM) aan bod, en hoe deze gebruikt (kunnen) worden in de praktijk.

In tweede instantie zal deze module ingaan op internationale en Europese richtlijnen en standaarden rond informatiebeheer in de architectuur- en bouwpraktijk, met een uitdrukkelijke focus op de NBN EN ISO 19650-1 en 2 rond informatiebeheer. Deze standaard behandelt hoe het BIM proces georganiseerd wordt. Dit vormt het kader waarin BIM wordt toegepast in bouwprojecten wereldwijd. Tenslotte worden recente ontwikkelingen op Europees (CEN/TC 442) en nationaal vlak (o.a. Belgisch BIM protocol, uitvoeringsplan en modelleerrichtlijnen via CLUSTER BIM) toegelicht.

Lesgevers: Stefan Boeykens, Tim Lemoine en Ruben Van de Walle
Data: 3 en 10 oktober 2023Na het marktoverzicht uit module 2, wordt in deze module verder ingegaan op een selectie van representatieve toepassingen en tools voor BIM.

In deze module komen een aantal gebruikers aan het woord, die elk vanuit hun ervaring hun BIM-tool belichten, meer specifiek BricsCAD BIM, Graphisoft ARCHICAD, Autodesk Revit en Revit MEP, Trimble Tekla en Autodesk Civil3D. Dit zijn dus geen hands-on praktijksessies, maar de nodige software en licenties kan op aanvraag wel worden voorzien voor eigen gebruik en tests door de deelnemers gedurende de opleiding. In deze opleiding wordt ook aandacht besteed aan hoe deze modelleertools worden ingezet voor specifieke processen zoals bouwproductie (ramen, deuren, prefab beton, staalskelet,...), algemene architectuur en constructie (ontwerp, algemene aanneming, installatietechnieken,…) en voor infrastructuurwerken (wegenbouw), en hoe modelleerpakketten al dan niet gecombineerd worden met andere tools en technieken zoals IFC-viewers, puntenwolken, scripting en dergelijke meer.

Aan het einde van deze module is de basiswerking van de behandelde softwaretoepassingen ingeleid, is er een beeld van hoe een softwarekeuze wordt bepaald en is een algemeen marktoverzicht gekend.

Lesgevers: Jan Boonen, Maxim Perseyn, Paulus Present, Bert Thiry, Ruben Van de Walle en Kwinten Witters
Data: 17 en 24 oktober 2023Modules 1 tot 3 behandelen de aanmaak en het gebruik van gebouwinformatie op een consistente en gestructureerde manier en de standaardisatie van het bouwproces volgens de BIM methodiek. Deze aanpak laat toe om efficiënter en correcter te werken en dus de faalkost van bouwprojecten (typisch 5 tot 15%) te verkleinen.

In deze module wordt er specifiek ingegaan op de uitwisseling van informatie, wat een cruciaal aspect is in elk BIM implementatieplan (bedrijf) en BIM uitvoeringsplan (project). Concreet worden de samenwerking en workflow, ondersteund via de open standaarden IFC en BCF, behandeld: waar dien je op te letten wanneer een BIM project als IFC gepubliceerd wordt en hoe kan directe samenwerking vervolgens geoptimaliseerd worden (BIM coördinatie en online collaboratie)? Er wordt gedemonstreerd hoe informatie op een goede manier kan geïmporteerd en geëxporteerd worden in functie van uitwisseling van informatie en het werken met referentiemodellen. Verschillende tools voor coördinatie en uitwisseling worden kort gedemonstreerd en besproken, met name Solibri Model Checker, Autodesk Navisworks, BIMCollab Zoom, SimpleBIM en andere. Enkele online collaboratieplatformen en Common Data Environments (CDEs) worden eveneens gedemonstreerd. Er wordt toegelicht hoe men met de data zelf aan de slag kan in de praktijk en custom tools en workflows kan aanmaken die de BIM modellering en het genereren van eindproducten (plannen, simulaties, schedules, ...) versnellen.
Bij al deze items wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van concrete voorbeelden uit de praktijk, en dit in meer detail vanuit het perspectief van de aannemer en dat van de bouwheer en beheerder.

Lesgevers: Stefan Boeykens, Natasha Blommaert en Dieter Froyen
Data: 7 en 14 november 2023Bij aanvang van deze module weet iedereen wat BIM inhoudt en welke werkmethodiek dit met zich meebrengt. In principe kan ieder bij aanvang van deze module BIM toepassen in zijn eigen bedrijfscontext. Om BIM ook effectief ingang te laten vinden in een bedrijf, een bedrijfsafdeling of een bouwteam, is een BIM implementatieplan nodig: welke toepassingen zullen ingezet worden en met welke doelstelling, hoeveel mensen moeten geschoold worden, kan BIM bedrijfsbreed toegepast worden of wordt er beter gewerkt met pilootprojecten, welke juridische en contractuele overwegingen zijn er, enzovoort. De opmaak van zo'n BIM implementatieplan wordt in deze module behandeld. Zowel het business plan, technisch plan als juridisch plan worden onder de loep genomen en toegelicht adhv implementatietrajecten door Bureau Bouwtechniek en BIMplan.

Deze module bevat ook een les die specifiek ingaat op de juridische aspecten rond de implementatie van BIM in de praktijk. Ook wordt er een gezamenlijk overleg ingepland rond de BIM implementatieplannen die door deelnemers worden uitgewerkt als projectopdrachten, waarbij rechtstreeks feedback wordt gegeven in kleinere groepen.

Na afloop van deze module heeft iedereen een notie van het traject dat idealiter zou moeten afgelegd worden om BIM te implementeren in de eigen dagelijkse praktijk.

Lesgevers: Christophe Lenders, Paulus Present, Ruben Van de Walle en Jan Van Sichem
Data: 21 november en 5 december 2023In de laatste module worden enkele gespecialiseerde voorbeeldprojectenvoorgesteld door de betrokken personen en bedrijven. Het gaat hierbij om voorbeeldprojecten met een gespecialiseerde inslag, die typisch minder vaak aan bod komen in de algemene BIM werkmethodes. Verschillende markten en toepassingsdomeinen worden aangehaald, namelijk MEP/ HVAC ontwerp, infrastructuur, facility management, en landmeetkunde / erfgoed. Specifieke voordelen, werkwijzen en valkuilen worden uitvoerig toegelicht. Deze voorbeelden helpen u om verder te kijken dan de doorsnee implementatie van BIM in de praktijk, en aandacht te hebben voor de nieuwste evoluties en trends buiten de algemene standaard in de praktijk.

Lesgevers: Jos Duchamps, Guillaume Opsomer, Maarten Van den Berg en Niels Vercaemst
Data: 12 en 19 december 2023


PraktischDeelnameprijs omvat lesgeld, lesmateriaal, frisdranken, koffie en broodjes.
Het lesmateriaal zal bestaan uit hand-outs van de presentaties en het BIM Handboek.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Voor iedere module kan er afzonderlijk ingeschreven worden.

Module 1
Basisbegrippen


€ 170

Module 2
OpenBIM standaarden en methoden


€ 340

Module 3
BIM modelleertools in de praktijk


€ 340

Module 4
Uitwisseling van informatie


€ 340

Module 5
BIM implementatieplan


€ 340

Module 6
Gespecialiseerde voorbeeldprojecten


€ 340

Volledige opleiding

€ 1.685

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be


* verplicht

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Nummerplaat (voor toegang tot de parking)
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon
Module 1: Basisbegrippen
Module 2: OpenBIM standaarden en methoden
Module 3: BIM modelleertools in de praktijk
Module 4: Uitwisseling van informatie
Module 5: BIM implementatieplan
Module 6: Gespecialiseerde voorbeeldprojecten

Alle Modules

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beDe lessen worden gegeven van 17u30 tot 21u, in 2 of 3 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
ugain@UGent.be


Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course'.
Meer info vindt u op de website van de doctoral schools.U kunt de folder hier downloaden.