`

Schadediagnose en herstelling van beton

11 januari 2022 – 21 juni 2022

Opgelet! Deze opleiding is volzet.
U kunt zich wel nog inschrijven op de wachtlijst.


Renovatie en herstelling van bouwwerken kent een groot belang in de bouwpraktijk. Voor residentiële en niet-residentiële gebouwen bedraagt de renovatiesector ongeveer 50% van de jaarlijkse bouwomzet, voor civiele constructies is dit ongeveer 20%.

Beton is een performant en duurzaam materiaal, doch zijn veelzijdig gebruik in de bouwpraktijk vanaf de 20ste eeuw maakt dat er veel bestaande gebouwen en constructies zijn die door intensiteit en aard van gebruik of door het optreden van schade nood hebben aan onderhoud, herstelling en renovatie. Deze opleiding behandelt op systematische wijze de schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard bij betonconstructies, de schadediagnosetechnieken en -analyse, evenals de producten, systemen en technieken om beton te herstellen. Het doel van de opleiding is om specifieke kennis en vaardigheden aan te reiken die actoren mee toelaten, uitgaande van kennis rond schadefenomenen en mogelijke hersteltechnieken, een probleem van herstelling van betonnen kunstwerken gefundeerd op te lossen.

De opleiding 'Schadediagnose en herstelling van beton - Auscultation et réparation des ouvrages en béton' is een gezamenlijk initiatief van UGent Academie voor Ingenieurs en de Cellule Formation Continuée de ULg. De Franstalige opleiding wordt aangeboden aan de ULg.

Deze opleiding is gehomologeerd door BCCA (Belgian Construction Certification Association) binnen het kader van de procescertificatie van betonherstellingsbedrijven. De erkenning van BCCA van onderhavige opleiding kadert in de aflevering van Procescertificaten (voor meer informatie hieromtrent zie TRA-BPC-560 en PTV-BPC-560-01 - beide documenten zijn publiek raadpleegbaar op www.bcca.be).

Met dank aan:De opleiding is bedoeld voor alle actoren betrokken bij de schadediagnose en herstelling van bestaande betonnen constructies:

 • Medewerkers van private of publieke instellingen, betrokken bij het beheer van bouwkundig patrimonium.
 • Personeel van ingenieurs- en architectenbureaus betrokken bij de studie en het ontwerp van renovatiedossiers.
 • Personeel van studiebureaus of onderzoekscentra, gespecialiseerd in het ondersteunen van bouwactoren bij het ontwerpen van een betonherstelling.
 • Technische raadgevers van controleorganismen.
 • Technische raadgevers van verzekeringsmaatschappijen.
 • Personeel van overheidsdiensten, zowel in federale als in regionale overheden waar renovatie en herstelling van constructies tot de bevoegdheden behoort.
 • Medewerkers van bedrijven actief in de herstelling van beton of van toeleveranciers van herstelproducten en systemen.
 • Medewerkers van algemene aannemingsfirma's.
 • Medewerkers van onderzoekscentra.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 24.U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding (module 0 niet verplicht) en slaagt in de uitwerking en verdediging van een gevalstudie. De verdediging zal plaatsvinden op 19 of 20 september 2022.

Deze opleiding is gehomologeerd door BCCA (Belgian Construction Certification Association) binnen het kader van de procescertificatie van betonherstellingsbedrijven.Wetenschappelijk Coördinator

 • Prof. Stijn Matthys, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Universiteit Gent

Lesgevers

 • prof. Emmanuel Annerel, Etex Group
 • dr. Anne Beeldens, AB Roads
 • ir. Nico Bécu, Degroof Petercam
 • ir. Benny Broekaert, BCCA
 • prof. Robby Caspeele, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Universiteit Gent
 • prof. Elke Gruyaert, Technologiecluster Bouw, KU Leuven
 • dhr. Erik Hendrickx, Origin
 • ir. Sven Ignoul, Triconsult
 • dr. Mathias Maes, Sanacon
 • prof. Stijn Matthys, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Universiteit Gent
 • dr. Tim Soetens, Sanacon
 • dhr. Guido Stegen, ARSIS Architectenvennootschap
 • dr. Bjorn Van Belleghem, Sanacon
 • dr. Philip Van den Heede, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Universiteit Gent
 • prof. Kim Van Tittelboom, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Universiteit Gent
 • dhr. Danny Verhulst, Aquafin
 • dhr. Richard Webers

Modules


Module 0 heeft als bedoeling de basiskennis van de deelnemers op het gebied van betontechnologie en duurzaamheidsaspecten op te frissen en aan te vullen. Begrippen aangebracht in module 0, worden in verdere modules als gekend beschouwd.

Sessie 1: Duurzaamheid en gebruiksduur van betonconstructies

 • Redenen waarom het duurzaamheidsprobleem zich manifesteert
 • Gebruiksduur, duurzaamheid en bezwijkkans
 • Duurzaamheidseisen volgens NBN EN206

Sessie 2: Betontechnologische achtergronden

 • Cementgebonden materialen: mortel, beton en hun samenstellende materialen
 • Fysische en mechanische eigenschappen van beton en wapeningsstaal
 • Microstructuur van verharde cementpasta


Lesgevers: Elke Gruyaert en Stijn Matthys
Data: 11 en 18 januari 2022In deze module staan de aard, de oorzaken en mechanismen van de diverse schadefenomenen centraal. Enerzijds worden directe aantastingsverschijnselen van beton nader bekeken, anderzijds indirecte betonaantasting door corrosie van wapeningsstaal. In de eerste sessie wordt ook aandacht besteed aan mogelijke ontwerpfouten, en aan acties tijdens uitvoering en verhardingsfase. In de laatste sessie wordt ook de opgave gegeven voor de uit te werken gevalstudie (zie getuigschrift).

Sessie 1: Schade door onoordeelkundig ontwerp, door acties tijdens uitvoering, en door acties tijdens de verhardingsfase

 • Ontwerpfouten (belasting, dimensionering, detaillering, kruipeffecten, betonsamenstelling ...)
 • Acties tijdens uitvoering (foutieve doseringen, verontreinigingen, plaatsing wapening, verdichting, bekisting ...)
 • Acties tijdens de verhardingsfase (diverse krimpeffecten)

Sessie 2: Schade door acties tijdens de gebruiksduur: mechanisch, fysisch, chemisch

 • Mechanische belasting
 • Fysische acties (vorst, vorst-dooizouten, krimp, erosie, thermische effecten, kristallisatie ...)
 • Chemische acties (ASR, sulfaataantasting, zuuraantasting ...)

Sessie 3: Aantasting van wapeningsstaal

 • Corrosie van wapeningsstaal bekeken vanuit een elektrochemisch standpunt
 • Carbonatatie-geïnitieerde corrosie
 • Chloride-geïnitieerde corrosie
 • Invloed van scheuren

Lesgevers: Elke Gruyaert, Stijn Matthys en Kim Van Tittelboom
Data: 25 en 31 januari en 8 februari 2022Een correcte schadediagnose is van primordiaal belang om de omvang, aard en oorzaken van betonschade of potentiële betonschade te kennen. Dit vormt tevens de basis voor een later vast te leggen herstellingsstrategie. Deze module heeft als bedoeling de verschillende schadediagnosetechnieken die kunnen gehanteerd worden, te bespreken. Hun toepasbaarheid komt aan bod en bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie tussen schadeoorzaak en meettechniek.

In de laatste sessie van deze module worden in het atelier van het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek schadediagnosetechnieken gedemonstreerd.

Sessie 1: Dossieronderzoek, visuele inspectie en metingen ter plaatse

 • Aanpak en methodologie
 • Nuttige documenten voor het dossieronderzoek
 • Samenhang tussen visuele schadekenmerken, schademechanismen en schadeoorzaken
 • Schaderegistratie bij visuele inspectie
 • Niet destructieve metingen

Sessie 2: Monsterneming en laboratoriumonderzoek

 • Representatieve monstername voor destructieve metingen
 • Monsterbeschrijving
 • Destructieve metingen in het laboratorium
 • Interpretatie van meetresultaten en rapportering

Sessie 3: Laboratoriumbezoek en demonstraties

Het laboratoriumbezoek en bijbehorende demonstraties op 8 maart 2022 vinden plaats van 13u tot 17u00 en dit in het atelier van gebouw 60, Technologiepark te Zwijnaarde.
 • Bezoek aan het Laboratorium Magnel m.b.t. schadediagnose
 • Demonstraties van recente trends in schadediagnoseapparatuur

Lesgevers: Mathias Maes, Stijn Matthys, Tim Soetens, Philip Van den Heede en Kim Van Tittelboom, sessie 3 in samenwerking met firma In-Situ
Datum: 15 en 22 februari en 8 maart 2022Module 3 bespreekt de diverse hersteltechnieken die kunnen toegepast worden en gaat uit van de Europese normreeks EN 1504 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies'.

Hierbij komt betonherstel door middel van herstelmortel aan bod in zijn diverse toepassingsvormen: handmatig herstellen, spuitmortel of -beton, en opstorten of aangieten.

Daarnaast wordt ingegaan op oppervlaktebeschermsystemen en scheurinjectie.

In de voorlaatste sessie van deze module wordt dieper ingegaan op de structurele versterking van constructies, waarbij een aantal mogelijke technieken voorgesteld worden en vervolgens dieper ingegaan wordt op de versterking door middel van uitwendig gelijmde wapening en de versterking met uitwendige voorspanning. Elektrochemische hersteltechnieken komen in de laatste sessie aan bod, met bijzondere aandacht voor de toepassing van kathodische bescherming.

Sessie 1: Opties, principes en methoden voor betonherstel en herstelmortel materialen

 • Fasen van een betonherstelproject
 • Principes voor het herstellen van beschadigd beton en de EN 1504 normreeks
 • Herstelmortel materialen: CC, PCC, PC
 • Compatibiliteit van materialen
 • Hechting en voorbereiding van het beton

Sessie 2: Herstelmortel

 • Handmatig herstellen van beton met herstelmortel
 • Herstellen van beton aan de hand van spuitmortel of -beton
 • Aanstorten of opgieten van beton
 • Gebruik van corrosie inhibitoren
 • Structureel versus niet-structureel herstel en al of niet applicatie boven het hoofd

Sessie 3: Oppervlaktebeschermingssystemen en scheurinjectie

 • Oppervlaktebeschermingssystemen in zijn diverse hoedanigheden gaande van hydrofoberen (hydrofobe impregnering), waterdichtingen tot functionele coatings; vereisten naar materialen en uitvoering
 • Scheurinjectie: types injectie en wat ermee kan bereikt worden; vereisten naar materialen en uitvoering

Sessie 4: Structurele versterking

 • Methodes en technieken voor structurele versterking
 • Techniek van uitwendige gelijmde wapening en nieuwe evoluties
 • Versterking in buiging, dwarskracht en inrijgen kolommen met gelijmde wapening
 • Uitwendige voorspanning

Sessie 5: Elektrochemische technieken

 • Kathodische bescherming (KB) van de wapening: techniek en toepasbaarheid
 • KB-systemen
 • Vooronderzoek en dimensionering van KB-systemen
 • Uitvoering en controle van KB-systemen
 • Realkalisatie en elektrochemische chloride-extractie

Lesgevers: Stijn Matthys, Bjorn Van Belleghem en Richard Webers
Data: 15, 22 en 29 maart en 19 en 26 april 2022De CE-markering en certificatie van producten en uitvoerders voor betonherstelling worden besproken. Hierbij wordt tevens ingegaan op het wettelijk en normatief kader, verzekeringen en verantwoordelijkheden. Technieken om de kwaliteit van betonherstelling te controleren en kwaliteitscontroleprocedures (kwaliteitsketen) komen aan bod.

Lesgever: Benny Broekaert
Datum: 3 mei 2022In deze module komen specifieke onderwerpen aan bod, waarbij wordt ingegaan op, betonherstelling in relatie tot monumentenzorg of historische gebouwen (10/05), schadediagnose van betonconstructies na brand (10/05), levensduur afschatting en methodes met partiële factoren voor bestaande constructies (24/05), betonrenovatie in het licht van facility management (beheer van gebouwen en infrastructuur) (31/05) en tot slot herstelling van betonwegen (7/06).

Sessie 1a: Historische gebouwen

Het gebruik van beton kende reeds vanaf het begin van de 20ste eeuw een grote vlucht en betonconstructies maken deel uit van ons bouwkundig erfgoed. Betonherstellingstechnieken zijn vooral toepassingsgericht in het oplossen van schadefenomenen en achterliggende oorzaken, en zijn minder gericht op vereisten rond erfgoedbehoud. In deze les wordt dieper ingegaan op betonrenovatie binnen de context van monumentenzorg.

Sessie 1b: Betonherstelling na brand

Betonconstructies gedragen zich in de meeste gevallen goed tijdens een brand, waardoor men zich de vraag kan stellen of na de brand de constructie kan hersteld worden na grondige inspectie. In deze les wordt ingegaan op het effect van brand op het materiaal en structureel niveau en worden de tools aangereikt voor een diagnose.

Sessie 2: Levensduur afschatting en methodes met partiële factoren voor bestaande constructies

In deze sessie wordt dieper ingegaan op het kwantificeren van de restlevensduur van constructies (hetgeen typisch gebeurt aan de hand van probabilistische berekeningen) en hoe deze modellen kunnen worden aangewend op basis van bekomen informatie uit inspecties, in-situ proeven en laboratoriumproeven. Verder wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen met betrekking tot het verifiëren van betonconstructies op basis van partiële factoren die aangepast worden om rekening te houden een alternatief veiligheidsniveau, levensduur en bijkomende informatie in het geval van bestaande constructies.

Sessie 3: Rol van betonherstel in gebouw/infrastructuurbeheer (facility management)

In deze sessie wordt betonrenovatie benaderd vanuit het breder standpunt van beheer van gebouwen en infrastructuur. Hierbij worden beslissingen m.b.t. herstelling van constructies gekaderd binnen facilitair beheer (facility management of asset management) en waarbij op een praktische en doordachte wijze omgegaan wordt met de kosten en risico's van betonherstelscenario's binnen de levensduurcyclus van constructies.

Sessie 4: Betonwegen

Schade aan betonwegen is gebaseerd op dezelfde principes als schade bij het structurele beton. Evenwel zijn aangepaste diagnoses en herstelmethodes noodzakelijk om de duurzaamheid van de herstelling te garanderen. In deze module wordt dieper ingegaan op de schadefenomenen, oorzaken, diagnose en de herstelling voor de specifieke toepassing van beton in de weg.

Lesgevers: Emmanuel Annerel, Anne Beeldens, Nico Bécu, Robby Caspeele, Guido Stegen en Danny Verhulst
Data: 10, 24 en 31 mei en 7 juni 2022Deze module is gericht op de praktijk, waarbij een aantal interessante cases besproken worden. Aan bod komen renovatiedossiers van verschillende aard, onder meer ook in het kader van historische waardevolle gebouwen.

Per case wordt ingegaan op de aanleiding, de schadediagnose, de afgewogen herstelopties en de gerealiseerde herstelling.

Daarnaast wordt er ook tijd voorzien voor het stellen van vragen omtrent onder andere de projectopdracht

Lesgevers: Erik Hendrickx, Sven Ignoul, Stijn Matthys en Bjorn Van Belleghem
Datum: 14 en 21 juni 2022


PraktischDeze omvat lesgeld, hand-outs, syllabus, frisdranken, koffie en broodjes.

Deelnemers die zich voor de volledige opleiding inschrijven, ontvangen het handboek 'Damage to concrete structures" van Geert De Schutter (2012).

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

 Module 0: Basisbegrippen  € 330
 Module 1: Schadefenomenen  € 495
 Module 2: Schadediagnose  € 495
 Module 3: Hersteltechnieken  € 825
 Module 4: Kwaliteitszorg  € 165
 Module 5: Capita Selecta  € 660
 Module 6: Cases  € 330
 Volledige opleiding  € 3.040Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.


Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be


Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijven op de wachtlijst


Ik schrijf me in op de wachtlijst van de cursus Schadediagnose en herstelling van beton.

Module 0
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6

Alle Modules

Ik bestel het handboek (Voor deelnemers die de volledige opleiding volgen, is het handboek inbegrepen in de deelnameprijs):

'Damage to concrete structures' van Geert De Schutter (2012) (€ 71,95 incl. BTW, apart gefactureerd door de boekhandel). De prijs kan onderhevig zijn aan (lichte) wijzigingen.

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.beDe lessen worden gegeven van 17u tot 20u30, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGain, Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.

Het laboratoriumbezoek en bijbehorende demonstraties vinden plaats op 8 maart 2022 van 13u tot 17u in het atelier van gebouw 60, Technologiepark te Zwijnaarde.

De lessen worden gegeven op een dinsdag, behalve de tweede les van module 2, deze wordt georganiseerd op maandag 31 januari 2022.

Er is geen les op 1 maart, 5 april, 12 april en 17 mei 2022.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Handboek

De opleiding wordt ondersteund door het handboek 'Damage to concrete structures' van Geert De Schutter (2012).
 • Voor deelnemers die de volledige opleiding volgen, is het handboek inbegrepen in de deelnameprijs.
 • Andere deelnemers kunnen het handboek vrijblijvend bestellen (€ 71,95 incl. BTW). Dit wordt dan apart gefactureerd door de boekhandel.
  De prijs kan onderhevig zijn aan (lichte) wijzigingen.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.beDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).U kunt de folder hier downloaden.