`

Verkeersveiligheidsauditor

2 oktober 2017 - 19 februari 2018

Verkeersveiligheidsauditing is een procedure die bijdraagt tot het vergroten van de verkeersveiligheid. Het is een preventieve maatregel, daar nog voor er ongevallen plaatsvinden, mogelijke verkeersveiligheidsproblemen geïdentificeerd worden. Heel concreet dient een verkeersveiligheidsaudit plaats te vinden in de voorontwerpfase, bij het detailontwerp, voor de ingebruikname en tenslotte kort na het eerste gebruik van het nieuw gerealiseerde wegenbouwproject. Met een vakkundig oog kijkt de auditor in iedere fase na waar de verkeersveiligheid in het ontwerp nog kan verbeterd worden en geeft daarover heldere aanbevelingen.

Sinds december 2013 zijn dergelijke audits verplicht voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet. In een latere fase zal deze praktijk ook doorstromen naar de overige wegen.

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden voor de certificatie als verkeersveiligheidsauditor door de Vlaamse Overheid. In het eerste deel wordt een stevige theoretische basis gegeven, terwijl in het tweede deel de eigenlijke auditprocedure aan bod komt en hoe deze moet uitgevoerd worden. De praktijkgerichte aanpak staat hierbij voorop: studiebezoek, praktijkoefeningen, toelichting van diverse praktische cases, ...

In het derde deel, dat voorbehouden is voor diegenen die het getuigschrift willen behalen, wordt onder begeleiding een verkeersveiligheidsaudit in een oefening uitgewerkt.


De cursus is geschikt voor iedereen die wil weten hoe en wanneer een verkeersveiligheidsaudit wordt uitgevoerd en in welke context: gemeenteraadsleden, beleidsmedewerkers, mobiliteitsambtenaren, politie, diensten ruimtelijke ordening, leden van overlegcommissies, studiebureaus, onderzoekers, technische diensten, medewerkers van het openbaar vervoer en van het Agentschap Wegen en Verkeer, wegbeheerders, ...

Voor wie geen auditor wil worden, maar in de toekomst een verkeersveiligheidsaudit wil laten uitvoeren of er bij betrokken zal worden, zijn de eerste twee delen van deze opleiding interessant.

Indien u het getuigschrift van de opleiding tot verkeersveiligheidsauditor wilt ontvangen, dient u ook het derde deel van de cursus te volgen en te slagen voor het bijbehorende examen. Voor dit laatste deel zijn het aantal plaatsen beperkt tot 25 deelnemers en gelden er specifieke toelatingsvoorwaarden. Deze zijn:

 • minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgeschakelde graad behaald hebben;
 • minstens drie jaar nuttige praktische ervaring met wegenontwerp, wegenverkeersveiligheidstechnieken en ongevalsanalyse hebben;
 • Lessen 1 tot en met 10 van de cursus Verkeersveiligheidsauditor, georganiseerd door UGent, gevolgd hebben binnen een periode van 3 jaar voorafgaand aan de start van het academiejaar.
Houders van andere diploma's of met andere relevante ervaring, dienen een gemotiveerd verzoek te richten aan de curriculumcommissie, ten laatste 4 weken voor de start de opleiding.

Voor een aantal lessen van Deel I kan men een vrijstelling bekomen. U dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag in te dienen. Er wordt hiervoor geen aangepaste deelnameprijs voorzien.

Voor de 5-daagse opleiding zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden.Dit programma is een onderdeel van de Permanente Vorming van de Universiteit Gent.
Concreet zal elke deelnemer die de volledige opleiding volgt en met succes een examen aflegt (schriftelijk en mondeling), een getuigschrift van postacademische opleiding van de Universiteit Gent ontvangen.

Enkel die personen die voldoen aan de specifieke toelatingsvoorwaarden (zie doelpubliek), komen in aanmerking om mee te doen aan het examen.

Studiegetuigschriften zijn een persoonlijke verdienste: deelnemers die een getuigschrift ambiëren kunnen zich niet laten vervangen, anderen wel.

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden voor de certificatie als verkeersveiligheidsauditor door de Vlaamse Overheid. Naast het behalen van het getuigschrift, moet men ook aan bijkomende voorwaarden* voldoen om als gecertificeerd verkeersveiligheidsauditor aan de slag te kunnen:

 1. de aanvrager moet een natuurlijk persoon zijn en minstens de graad van master of een daarmee gelijkgeschakelde graad behaald hebben;
 2. de aanvrager moet minstens 6 jaar praktische ervaring hebben op het vlak van het wegenontwerp, de wegenverkeersveiligheidstechnieken en de ongevalsanalyse.

* Voorwaarden opgelegd door het decreet van 17 juni 2011 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur en zijn uitvoeringsbesluiten.

Personen die de 5-daagse opleiding volgen, ontvangen een aanwezigheidsattest. Deze verkorte opleiding levert geen getuigschrift op.


Wetenschappelijk Coördinator

 • Prof. dr. ir. Hans De Backer, Vakgroep Civiele Techniek, Afdeling Weg- en Waterbouwkunde, Universiteit Gent
 • Prof. ir. Dirk Lauwers, Vakgroep Civiele Techniek, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, Universiteit Gent
 • Mevr. An Volckaert, Onderzoeker, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Lesgevers

 • Siegfried Busscher, Advocatenbureau Schoups
 • Kathy Courtens, Agentschap Wegen en Verkeer
 • Hans De Backer, Vakgroep Civiele Techniek, Afdeling Weg- en Waterbouwkunde, UGent
 • Erik De Bisschop, Agentschap Wegen en Verkeer
 • Johan De Mol, Vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking, UGent / Instituut Duurzame Mobiliteit, UGent
 • Pieter De Winne, Afdeling Wegenbouwkunde, MOW / Vakgroep Civiele Techniek, Afdeling Weg- en Waterbouwkunde, UGent
 • Luc Goubert, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
 • Johnny Kellens, Omnibeton
 • Erik Keyzer, Team Verkeersauditing, Rijkswaterstaat
 • Ludo Kluppels, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
 • Dirk Lauwers, Vakgroep Civiele Techniek, Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning, UGent
 • Jan Lijklema, Team Verkeersauditing, Rijkswaterstaat
 • Christian Lippold, Technische Universiteit Dresden
 • Nina Nuyttens, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid
 • Carlo Polidori, EU consultant
 • Kris Redant, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
 • Marco Schoups, Advocatenbureau Schoups
 • Veerle Schoutteet, Agentschap Wegen en Verkeer
 • Maarten Somers, Advocatenbureau Schoups
 • Kristin Van der Auwera, Agentschap Wegen en Verkeer
 • Phillip Vander Waeren, Geo-it
 • Frank Vangeel, Lokale Politie Antwerpen
 • Hinko Van Geelen, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
 • Steve Van Nuffel, Agentschap Wegen en Verkeer
 • An Volckaert, Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw


Modules


Les 1: Inleiding - Ongevallen

Verkeersongevallen kunnen beschreven worden als niet geplande gebeurtenissen in het verkeer met schade tot gevolg. Analyse ervan vergt goede denkmodellen en betrouwbare gegevens. De klassieke Haddon-matrix, maar ook minder gebruikelijke modellen zoals het processchema van de SWOV worden toegelicht. Tevens wordt ingegaan op de belangrijkste ongevalfactoren met specifieke aandacht voor ongevallen op TEN-wegen en wordt er een overzicht gegeven van de beschikbaarheid van ongevalgegevens in Vlaanderen en wordt de betrouwbaarheid ervan kritisch benaderd.

Lesgevers: Johan Demol, Dirk Lauwers en Nina Nuyttens
Datum: 2 oktober 2017


Les 2: Ontwerp

Ontwerpers van infrastructuur dienen rekening te houden met een heel arsenaal aan objectieve ontwerprichtlijnen, wetgeving, dienstorders, ... In het eerste luik van deze les wordt een overzicht gegeven van de meest belangrijke referentiedocumenten. Naast de objectieve standaarden houdt een veilige weg ook rekening met de weggebruiker en zijn gedrag. Een aangepast en consequent ontwerp (form follows function?) kunnen helpen om gevaarlijk rijgedrag te voorkomen of de gevolgen van een eventuele fout te beperken. In het tweede deel worden de basisprincipes van 'self-explaining' en 'forgiving roads' verder toegelicht.


Deel 1: ontwerpstandaarden

 • Nomenclatuur van de weg, ontwerp van een weg (incl. bouwklassen), wegtracé, verbreding in bochten, zichtbaarheid in grondplan, lengteprofiel, ontwerpelementen van het horizontaal tracé, het dwarsprofiel, de opbouw van het dwarsprofiel en begrippen, dwarsafmetingen en de vrije hoogte van de rijbaan, vorm van de rijbaan, fiets- en voetpaden
 • normen, regelgeving (o.a. verkeersreglement, reglement van de wegbeheerder), aanbevelingen, dienstorders, ...
 • bronnen (internationaal cf. CROW (Nieuwe Ontwerprichtlijnen Autosnelwegen), SWOV, CERTU, PIARC, ...)
 • verzameling van data
Deel 2: ontwerpprincipes
 • vergevingsgezindheid van de weg (forgiving road)
 • continuïteit en consistentie van de weg
 • leesbaarheid van de weg, self-explaining roads
Lesgevers: Hans De Backer, Kris Redant en An Volckaert
Datum: 9 oktober 2017

Les 3: Fundamentele verkeersveiligheidselementen I

Op basis van de rijdynamica van een voertuig worden de belangrijkste geometrische parameters van een weg, zoals langs- en dwarsverkanting gedefinieerd. Hierdoor kan ook de invloed van weg- en voertuigkarakteristieken op veilig remmen besproken worden. Speciale aandacht wordt besteed aan de "wentelende" verkanting en aan de invloed van deze geometrische parameters op de zichtbaarheid en de ruimtelijke beeldvorming. In een tweede deel wordt dieper ingegaan op de oppervlaktekenmerken van asfalt en betonwegen en de bijhorende problemen van spoorvorming en aquaplanning. Vervolgens worden de normale onderhoudsstrategie en de impact van de meest voorkomende schadeverschijnselen besproken.


Deel 1: geometrische parameters

 • Rijdynamica - bewegingsvergelijking van een voertuig
 • Remkrachten
 • Remafstanden in rechte lijn / bocht / motorremmen
 • Realisatie van dwarsverkanting / Wentelende verkanting
 • Het nut van de overgangsboog
 • Combinatie van kromming in grondplan, lengteprofiel en dwarsprofiel
 • Zichtbaarheid
 • Elementen van geometrisch ontwerp die ruimtelijke beeldvorming bepalen
Deel 2: fysische kenmerken van de weg
 • Stroefheid / vlakheid
 • Spoorvorming bij asfaltwegen - oorzaken en gevolgen
 • Micro- en macrostructuur van het wegoppervlak - aquaplanning
 • Normaal onderhoud van de weg
 • Vaak voorkomende schadeverschijnselen en impact
Lesgevers: Hans De Backer en Pieter De Winne
Datum: 16 oktober 2017

Les 4: Fundamentele verkeersveiligheidselementen II

Naast een aantal kenmerken die toebehoren aan de weg zelf (behandeld in de vorige les), kunnen ook de zogenaamde wegaanhorigheden een belangrijke rol spelen in het voorkomen van ongevallen en het beperken van de gevolgen. In deze les wordt aandacht besteed aan de verschillende types weguitrusting die bijdragen aan verkeersveiligheid, de relevante kenmerken ervan en opties die een positief effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid. Waar mogelijk wordt dit zoveel mogelijk gedemonstreerd aan de hand van praktische voorbeelden. In de presentatie over wegmarkeringen bijvoorbeeld wordt nader ingegaan op de bijdrage die markeringen leveren aan de verkeersveiligheid en aan welke vereisten ze in dat verband moeten voldoen (stroefheid, zichtbaarheid bij dag, bij nacht ...). De relevante technologische aspecten van wegmarkeringen worden toegelicht. Uitrusting van de weg.

 • weguitrusting: praatpalen, vluchthavens, noodstop-vrachtwagenbak, redresseerstrook, berm, rammelstroken, ...
 • verlichting (kreukelpalen, lichtsterkte, lichtplan, ...)
 • horizontale en verticale wegsignalisatie (markeringen, verkeersborden, verkeerstekens, ...) en afschermende constructies (vangrails, stootbanden, geluidsschermen...)
Lesgevers: Kathy Courtens, Erik De Bisschop, Patrick Deknudt, Geert De Rycke, Luc Goubert, Johnny Kellens, en Kris Redant
Datum: 23 oktober 2017

Les 5: Bezoek - Weggebruikers

In Deel 1 staat een uitstap op het programma, waarbij de belangrijkste principes uit de cursus geïllustreerd worden.
In Deel 2 komen de weggebruikers en hun specifieke noden en behoeften aan bod. "De verkeersdeelnemer" is moeilijk te definiëren. In deze les wordt per vervoersmodi ingegaan op de specifieke behoeften en hoe daar in de (beperkte) openbare ruimte aandacht kan aan besteed worden. Het streefdoel hierbij is te komen tot een "integraal toegankelijk (en intrinsiek veilig) openbaar domein".

Lesgevers: Pieter De Winne, Ludo Kluppels en Hinko Van Geelen
Datum: 6 november 2017


Les 6: Illustratieve praktijkvoorbeelden en wegencategorisering

 • Belgische voorbeelden, PIARC voorbeelden, ... voor- en nastudies,..
 • Buitenlandse cases
In de cursus wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de wegencategorisering zoals die door de mobiliteitsplannen op diverse schaalniveaus is bepaald.
Lesgevers: Dirk Lauwers, Veerle Schoutteet en Frank Vangeel
Datum: 13 november 2017

Les 7: Wegen en kruispunten

Wegen en kruispunten kunnen ingedeeld worden op basis van hun inrichtingskenmerken en typologie: snelwegen, andere wegen met gescheiden rijbanen, wegen voor gemengd verkeer, verschillende types van verkeerswisselaars (klaverblad, trompetaansluiting, Hollandse kruising ...) en kruispuntconfiguraties (rotondes en ovondes, al dan niet lichtengeregelde kruispunten...). Elk type kent specifieke conflictmogelijkheden voor het verkeer (in- en uitvoegen, kruising...).

Deel 1: Verschillende wegcategorieën en hun kenmerken (hoofdwegen)

 • opbouw van netwerken
 • opbouw dwarsprofiel
 • principes duurzaam veilig
 • snelheid
 • type conflicten
 • ...

Deel 2: Verschillende kruispunten en hun kenmerken (hoofdwegen)

 • type kruispunt en eisen (VRI, rotonde, voorrangskruispunten, ...)
 • type conflicten (in- en uitvoegen, lengte afritten?
 • configuratie (ovondes, complexen, toeritdosering, ... )
 • pechstrook (spitsstrook?)
 • nevenbedrijven, parkeerplaatsen
 • ...

Lesgevers: Hans De Backer, Stefaan Hoornaert, Kristin Van der Auwera en Steve Van Nuffel
Datum: 20 november 2017Les 1: Algemene inleiding i.v.m. motieven, voordelen en kosten-batenanalyse van verkeersveiligheidsbeheer

Hoewel verkeersveiligheidsauditing momenteel nog niet is ingevoerd, bestaan er zowel in eigen land als in andere landen al verschillende decennia lang diverse procedures voor verkeersveiligheidsbeheer. Procedures die in Vlaanderen worden toegepast zijn bv. PCV, PAC, GBC, aanpak gevaarlijke punten, streefbeelden ... . Ook buitenlandse procedures (AVOC methode, Wereldbankprojecten, ...) komen in de les aan bod. Deze lesdag zal vooral aan de hand van zowel Vlaamse als buitenlandse cases een illustratief overzicht bieden van potentieel corrigerende maatregelen in zowel de ontwerpfase als na ingebruikname van een weg. De focus zal daarbij op de verbetering van de verkeersveiligheid op autosnelwegen worden gelegd.
 • inleiding, Directive, preventief & curatieve aanpak,...
 • AVOC methode (aanpak verkeersongevallenconcentraties)
 • bestaande procedures (PCV, PAC, GBC, Streefbeelden, aanpak zwarte punten) en inpassing
 • Europese procedures, Wereldbank
 • verkeersveiligheidsinspecties
Lesgever: Dirk Lauwers
Datum: 20 november 2017

Les 2: Procedure verkeersveiligheidsbeheer II

Het hoe/wat/waarom van een (verkeersveiligheids)audit komt hier uitgebreid aan bod. Het volledige auditproces wordt toegelicht, nl. vanaf het ogenblik dat een klant (opdrachtgever) een auditteam aanstelt, over het uitvoeren van een audit en het daarbij horende auditrapport tot de eindbespreking met de klant, de eindbeslissing en de daarbij horende acties en opvolging.
De vier fases van een audit (de audit in de fase van het voorontwerp, gedetailleerd ontwerp, net voor de ingebruikname en in de fase van eerste gebruik) worden geïllustreerd met praktische voorbeelden.


 • Verkeersveiligheidseffectenbeoordeling: betrokkenen, doel en inhoud
 • Verkeersveiligheidsaudit: betrokkenen, doel, fases, inhoud van de fases, procesverloop
  • verkeersveiligheidsaudit: algemeen
  • wat is RSA?
  • waarom noodzakelijk?
  • deelnemers en hun verantwoordelijkheden
  • verkeersveiligheidsaudit: het proces
  • 4 fases
  • case studies
  • benodigde data en basisprincipes van dataverzameling
Lesgevers: Dirk Lauwers, Carlo Polidori en An Volckaert
Datum: 27 november 2017

Les 3: Procedure verkeersveiligheidsbeheer III

In dit 3de deel van de 'procedure verkeersveiligheidsbeheer' zal het gebruik van standaardchecklisten worden toegelicht. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de methodiek van een auditrapport en aan het uitvoeren van inspecties tijdens bezoeken ter plaatse.


- Standaardchecklisten en modelverslagen: doel en gebruik;

 • auditrapport: methodiek
 • structuur van het rapport (veiligheidsproblemen, mogelijke risico's, aanbeveling)
 • 3D-simulaties, tools,...
 • benodigde data en basisprincipes van dataverzameling
- Inspectie door deskundigenteams: betrokkenen, aanleiding, doel, inhoud


Lesgevers: Erik Keyzer, Jan Lijklema, Phillip Van der Waeren en An Volckaert
Datum: 4 december 2017


Les 4: Juridische achtergrond en praktijkvoorbeelden

In een eerste deel wordt kort ingegaan op de juridische achtergrond en de verantwoordelijkheden van alle actoren die betrokken zijn bij een verkeersveiligheidsaudit.

Vervolgens wordt het gehele auditproces geïllustreerd aan de hand van binnen- en buitenlandse voorbeelden.

Lesgevers: Siegfried Busscher, Christian Lippold, Marco Schoups en Maarten Somers
Datum: 11 december 2017


Dit deel is enkel toegankelijk voor diegenen die een getuigschrift wensen te behalen (zie doelpubliek).

 • Les 1: Een aantal projecten worden kort ingeleid. De studenten krijgen de tijd om alle beschikbare data te bestuderen en stellen in groep hun eerste conclusies voor. Hierbij ligt de focus op fase 1 en 2.
 • Les 2: De studenten voeren in groep een plaatsbezoek uit bij 1 van de projecten. Voor of na dit plaatsbezoek is er overleg met de coördinatoren om voorlopige conclusies af te toetsen. De studenten kiezen hiervoor zelf een tijdstip tussen 16 januari en 16 februari 2018 en spreken dit af met prof. Hans De Backer.
 • Les 3: Na verwerking van plaatsbezoek en gegevens stellen de studenten in groep hun verkeersveiligheidsaudit voor.
Op 22 januari en 5 februari worden er praktische oefeningen gegeven omtrent secundaire wegen (zie onder). U kan deze lessen volgen, maar dit is geen verplichte leerstof.

Data: 15 januari en 19 februari 2018.
Het tijdstip van het plaatsbezoek (les 2) wordt zelf door de studenten gekozen, maar dient plaats te vinden tussen 16 januari en 16 februari 2018.


Verkeersveiligheid is een problematiek die niet enkel beperkt blijft tot primaire wegen. Ook op secundaire wegen is er een nood aan een degelijk verkeersveiligheidsbeleid waarbij nieuwe projecten opgevolgd worden van bij het eerste voorontwerp tot na de ingebruikname. Vaak zijn het aantal mogelijke ontwerpvarianten, risico's op ongevallen en mogelijke maatregelen hier groter dan op autosnelwegen. Hierdoor is verkeersveiligheidsauditing ook hier aangewezen, als is dit nog niet opgenomen in de huidige wetgeving. Daarom wordt ook een verkorte opleiding aangeboden die de problematiek rond secundaire wegen specifiek onder de aandacht brengt.

 • Enkele fundamentele verkeersveiligheidselementen: openbare verlichting, VRS, wegsignalisatie en VMS: 23 oktober 2017
 • Werfbezoek en theorieles omtrent weggebruikers: 6 november 2017
 • Praktijkvoorbeelden op 13 november 2017
 • Praktische oefeningen op 22 januari en 5 februari 2018
Deze verkorte opleiding levert u geen getuigschrift op, enkel een aanwezigheidsattest.

Praktisch


Deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Deel III kan niet afzonderlijk gevolgd worden.

 Deel I: Theoretische achtergronden  € 1.820
 Deel II: Procedure verkeersveiligheidsbeheer  € 875
 Volledige opleiding (Deel I, II en III)  € 3.240
 Korte opleiding secundaire wegen
  (5 lesdagen)
 € 1.350Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding (deel I, II en III en dus niet op de korte opleiding omtrent secundaire wegen), wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • 10% korting op de in de tabel vermelde prijzen voor leden van AIG (Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent) en leden van VBIG (Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent).
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Inschrijven

* verplicht

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam*
Voornaam*  
E-mail*  
Telefoon*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-adres

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon
Fax
BTW-nummer

SAP (enkel voor UGent)
AIG-lidnummer (INFO)
VBIG-promotiejaar (INFO)

Inschrijving

Ik schrijf in voor de opleiding 'Verkeersveiligheidsauditor'

Deel I: Theoretische achtergronden
Deel II: Procedure verkeersveiligheidsbeheer
Volledige opleiding (Deel I, II en III)
Korte opleiding secundaire wegen (5 lesdagen)


Info

Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be

De lessen worden gegeven van 13u tot 20u, in 4 delen, gescheiden door 2 koffiepauzes en een broodjesmaaltijd en vinden plaats aan de Universiteit Gent, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.

Lesdag 7 van deel I wordt gegeven van 13u tot 18u15. Lesdag 1 van deel II sluit hierop aan van 18u30 tot 20u.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 904
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.be
In samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).


U kunt u de folder hier downloaden.