`

Energietechniek in gebouwen

1 oktober 2018 - 4 februari 2019

In de afgelopen jaren werden op Europees, Federaal en Vlaams niveau meerdere initiatieven genomen om het energieverbruik in nieuwe gebouwen te beperken en om energiebesparende maatregelen in bestaande gebouwen te stimuleren. Niet verwonderlijk als men weet dat het gebouwgebruik in de huishoudelijke en de tertiaire sector 40% van het Europees energiegebruik voor zijn rekening neemt.
Het energiegebruik van gebouwen is gerelateerd aan tal van factoren en technieken: het ontwerp van de gebouwschil, de keuze van het HVAC-systeem, de inzet van efficiënte energieopwekking, het gebruik van hernieuwbare energie...

De kennis van deze technieken en maatregelen is momenteel versnipperd over de verschillende bouwprofessionals die betrokken zijn bij de realisatie van gebouwen. Deze opleiding wil de noodzakelijke kennis over energietechnieken in gebouwen samenbrengen en de deelnemers inzicht verschaffen in de verschillende deeldomeinen die een impact hebben op de energieprestatie van gebouwen. De kengetallen, de werking en ontwerpprincipes van energietechnieken in gebouwen komen aan bod, zowel bouw- (isolatie, beglazing, zonwering, luchtdichting...) als installatietechnieken (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, sanitair warm water...). Per thema wordt aandacht besteed aan berekeningsmethoden, relevante normverwijzingen, technologie en prestaties.

Daarnaast verwerven de deelnemers inzicht in de energieprestatieregelgeving (EPB) en de impact van zowel bouwkundige als installatietechnische maatregelen op de energieprestatie van gebouwen.

Na het volgen van de opleiding hebben de deelnemers een grondige basis om te oordelen over de mogelijkheden en haalbaarheid van energiebesparende maatregelen in gebouwen en hun impact op de energieprestatie van het gebouw.

Deze opleiding kan gevolgd worden om een erkenning als EPB verslaggever te bekomen.

In samenwerking met:
Logo Syntra


De opleiding richt zich tot de verantwoordelijken betrokken bij bouwprojecten die geconfronteerd worden met energieprestaties van gebouwen: architecten- en adviesbureaus, systeemfabrikanten, administraties, promotoren, REG verantwoordelijken, ...

Het niveau van voorkennis is dat van een architect, industrieel of burgerlijk ingenieur met basiskennis in één van de deeldomeinen (architectuur/bouwkunde, werktuigkunde, elektrotechniek), die zich technisch wil vervolmaken in het brede domein dat verband houdt met energieprestaties van gebouwen.

Deelnemers die de volledige opleiding volgen en slagen voor het examen, kunnen een erkenning aanvragen als EPB verslaggever bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA).

Let op

Om erkend te worden moet u bovendien beschikken over één van de door VEA erkende diploma's.
Diplomavoorwaarden: https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/werken-als-verslaggever/erkenningsvoorwaarden

Het aantal deelnemers die de volledige opleiding volgen, is beperkt tot 25. Het aantal deelnemers die modules 1,2 en 3 volgen, is beperkt tot 40.Voor deze opleiding worden er 3 verschillende getuigschriften uitgereikt:

UGent getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen'

Deelnemers die modules 1,2 en 3 volgen en slagen voor het bijbehorende examen, ontvangen het UGent getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen'.

UGent getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen: basisopleiding voor kandidaat-verslaggever'

Deelnemers die de volledige opleiding volgen en slagen in de projectopdracht maar niet voor het bijbehorende examen, ontvangen het UGent getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen: basisopleiding voor kandidaat-verslaggever'. Met een getuigschrift van de basisopleiding mag je gedurende 12 maanden1 onbeperkt deelnemen aan examens die georganiseerd worden door verschillende exameninstellingen voor examen tot verslaggever (die door VEA zijn erkend).

UGent getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen: aanvullende opleiding tot EPB verslaggever'

Deelnemers die de volledige opleiding volgen en slagen in de projectopdracht én in het bijbehorende examen, ontvangen het UGent getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen: aanvullende opleiding tot EPB verslaggever'. Enkel het getuigschrift 'Energietechniek in gebouwen: aanvullende opleiding tot EPB verslaggever' is een geldig getuigschrift voor de erkenning als EPB verslaggever bij VEA. Let op: om erkend te worden moet u bovendien beschikken over één van de door VEA erkende diploma's. Diplomavoorwaarden: https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen/epb-pedia/werken-als-verslaggever/erkenningsvoorwaardenWetenschappelijk Coördinator

 • Prof. dr. ir-arch. Marijke Steeman, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent

Lesgevers

 • Jeroen Beeckman, Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, Universiteit Gent
 • Hilde Breesch, Technologiecluster Bouw, Technologiecampussen Gent en Aalst, KU Leuven
 • Wim Boydens, Studiebureau Boydens
 • Friedl Decock, Daidalos Peutz
 • Luc Dedeyne, Syntra Midden-Vlaanderen
 • Marc Delghust, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Michel De Paepe, Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding
 • Bjorn De Rouck, Syntra Midden-Vlaanderen
 • Arnold Janssens, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Jelle Laverge, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Pedro Pattijn, Ingenium
 • Staf Roels, Afdeling Bouwfysica, KU Leuven
 • Piet Standaert, Physibel
 • Nathan Van Den Bossche, Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Universiteit Gent
 • Ivan Verhaert, Afdeling Elektromechanica, Universiteit Antwerpen
 • Barbara Wauman, Vlaams Energie Agentschap


Programma


De voorbije jaren zijn de eisen die gesteld worden aan gebouwen op vlak van energieprestatie sterk aangescherpt. Deze eerste module focust op de energieprestatieregelgeving (EPB = energieprestatie en binnenklimaat) en gaat zowel in op het regelgevend kader en de administratieve bepalingen van de regelgeving, als op de eisen en de achterliggende berekeningsmethode.

EPB berekeningsmethodiek

 • Warmtebalans en energievraag
 • Indicatoren energieverbruik

EPB regelgeving

 • Regelgevend kader
 • Administratieve bepalingen
 • BEN

EPB eisen

 • Indeling gebouw en EPB eisen
 • Installatie-eisen bij renovatie
 • Thermisch comfort

Lesgevers: L. Dedeyne, M. Delghust en A. Janssens
Data: 1, 8 en 15 oktober 2018In deze module wordt aandacht besteed aan de bouwkundige maatregelen die de energievraag van het gebouw bepalen. Om tot een goede energieprestatie te komen is een performante gebouwschil essentieel. Dit kan bereikt worden door architecturale en bouwkundige technieken zoals de thermische isolatie van bouwconstructies, de thermische en spectrale eigenschappen van beglazingen, het gebruik van performante zonweringen, de luchtdichtheid van het gebouw

Warmtetransport

 • Warmteoverdracht: geleiding, convectie, straling
 • Dynamisch thermisch gedrag
 • Meerdimensionaal warmtetransport

Vochttransport, luchtdichtheid en warmtewinsten

 • Vochttransport
 • Luchtdichtheid
 • Beglazingen
 • Zonwering

Bouwtechniek

 • Prestatiegeschil gebouwschil
 • Gevels
 • Daken, vloeren en schrijnwerk
 • Veiligheid op de werf

Lesgevers: F. Decock, B. De Rouck, A. Janssens, S. Roels, P. Standaert, N. Van Den Bossche
Data: 22 oktober, 5 en 12 november 2018


In deze module komen de installatietechnieken aan bod die toegepast kunnen worden om een energiezuinig gebouw met een gezond en comfortabel binnenklimaat te realiseren. In eerste instantie spelen de keuze en werking van natuurlijke en mechanische ventilatiesystemen met hun verschillende componenten hierin een belangrijke rol. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verschillende systemen en technologieën die ingezet kunnen worden bij de verwarming en koeling van gebouwen, de aanmaak van sanitair warm water, en de interactie tussen systemen onderling. De keuze en het ontwerp van de installaties is mede bepalend voor het efficiënt gebruik van elektrische energie en brandstoffen in gebouwen. Er wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden op vlak van energieopwekking en verdeling van energie. Hierbij wordt gefocust op energie-efficiëntie; het is niet de bedoeling om de dimensionering van installaties in detail te behandelen.

Ventilatie

 • Binnenluchtkwaliteit
 • Principes en werking
 • Systemen en dimensionering
 • Ventilatieve koeling

Warmtepompen en koelmachines

 • Thermodynamica
 • Koelmachines
 • Warmtepompinstallaties

Elektrische systemen en warmteproductie

 • Verlichting
 • Warmteproductie
 • Fotovoltaïsche energie

HVAC-systemen

 • Luchtbehandeling en luchtdistributie
 • Afgiftesystemen met water
 • Sanitair warm water en zonthermische systemen

Geavanceerde concepten en methoden

 • Lage-energie bouwconcepten
 • Geavanceerde prestatie-analyse methoden
 • Energiezorg

Lesgevers: W. Boydens, H. Breesch, F. Decock, M. De Paepe, A. Janssens, J. Laverge, P. Pattijn en I. Verhaert
Data: 19 en 26 november, 3, 13 en 17 december 2018


In dit gedeelte wordt de verworven kennis uit de voorgaande modules samengebracht. De focus ligt hier voornamelijk op de toepassing van energiebesparende maatregelen en technieken in energieprestatie-berekeningen en het verwerven van de nodige kennis en inzichten om adviezen ter verbetering van de energieprestatie van een gebouw te kunnen formuleren.

EPB tools

 • Planopbouw en geometrie
 • EPB software en tools

EPB oefeningen: residentieel, niet-residentieel, nieuwbouw, renovatie...

Advies, kosten en optimalisatie

 • Berekend versus werkelijk energieverbruik
 • EPB advies
 • Toekomstvisie EPB

Lesgevers: L. Dedeyne, M. Delghust en B. Wauman
Data: 14, 21 en 28 januari en 4 februari 2019


Praktisch


De deelnameprijs omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie en broodjes.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn contant betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Voor iedere module kan er afzonderlijk ingeschreven worden.

Module 1
EPB regelgeving en berekeningsmethodiek


€ 900

Module 2
Bouwfysica


€ 900

Module 3
Technische installaties


€ 1.500

Module 4
EPB toepassingen


€ 1.200

Modules 1, 2 en 3


€ 3.135

Volledige opleiding

€ 4.050

Korting

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • 10% korting op de in de tabel vermelde prijzen voor leden van AIG (Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent) en leden van VBIG (Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent).
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.
Kortingen zijn niet cumuleerbaar.


Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.beDownload hier het reglement voor het examen 'Energietechniek in gebouwen'.

Download hier het reglement voor het examen 'EPB verslaggever'.

Download hier de voorwaarden om vrijstelling(en) te krijgen.

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon
AIG-lidnummer (INFO)
VBIG-promotiejaar (INFO)

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving

Ik schrijf me in voor de de cursus Energietechniek in gebouwen:

Module 1: EPB regelgeving en berekeningsmethodiek
Module 2: Bouwfysica
Module 3: Technische installaties
Module 4: EPB toepassingen

Modules 1, 2 en 3
Alle Modules

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be


De lessen worden gegeven van 14u tot 21u (inclusief koffiepauzes en een broodjesmaaltijd). Ze vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, UGAIN leszaal, Technologiepark 904 ('Labo Magnel') !Nieuw nummer 60 vanaf 1 januari 2019!, 9052 Zwijnaarde.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.beDeze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).


U kunt de folder hier downloaden.