` `

Aanvullende vorming voor

Bodemsaneringsdeskundigen

Module 2

30 april 2019 - 18 juni 2019

Module 2 maakt de deskundige vertrouwd met de overige standaardprocedures en codes van goede praktijk, vermeld in het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Voor de standaardprocedures betreft het de standaardprocedures 'beschrijvend bodemonderzoek', 'oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek', 'bodemsaneringsproject', 'beperkt bodemsaneringsproject', 'bodemsaneringswerken, eindevaluatieonderzoek en nazorg'. Voor de codes van goede praktijk betreft het de codes 'natuurlijke attenuatie', 'in-situ bioremediatie van koolwaterstoffen en VOCl's', 'pump & treat', 'bodemluchtextractie', 'ISCO' en 'reactieve wanden'.

De module is opgebouwd rond theorie en achtergronden m.b.t. de standaardprocedures (risico-evaluatiemethodieken, bodembiologische, bodemchemische en bodemfysische processen) en real life cases rond bodemsanering. Ook duurzaamheidsevaluatie van bodemsaneringsprojecten komt aan bod.

Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding, dient men in het bezit te zijn van het getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1, zoals beschreven in bijlage 17 van VLAREL.
Men dient tevens houder te zijn van minstens de graad van bachelor.

De opleiding is bedoeld voor diegenen die als bodemsaneringsdeskundigen type 2 aan de slag willen gaan en voor diegenen die reeds ervaring hebben in de bodemsector en die hun kennis willen opfrissen en/of uitbreiden.

Om te kunnen deelnemen aan deze opleiding, dient men in het bezit te zijn van het getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1, zoals beschreven in bijlage 17 van VLAREL.
Men dient tevens houder te zijn van minstens de graad van bachelor.

Het aantal deelnemers voor de volledige opleiding is beperkt tot 25.U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan de volledige opleiding en slaagt voor het bijbehorende examen (25 juni 2019 om 14u, herkansing op 9 juli 2019 om 14u).


Wetenschappelijke Coördinatie

 • Mevr. Isabelle Larmuseau, LDR Advocaten
 • Prof. Piet Seuntjens, Vakgroep Bodembeheer, Universiteit Gent

Lesgevers

 • Dhr. Hans Baillieul Sodecon
 • Dhr. Nick Bruneel OVAM
 • Dhr. Johan Ceenaeme OVAM
 • Prof. Valérie Cappuyns Onderzoeksgroep Centrum voor Economie en Duurzaam Ondernemen Campus Brussel KU Leuven
 • Dhr. Patrick Ceulemans OVAM
 • Dhr. Johan Gemoets VITO
 • Mevr. Ingeborg Joris VITO
 • Prof. Filip Tack Vakgroep Groene Chemie en Technologie Universiteit Gent
 • Prof. Greet Schoeters Departement Biomedische Wetenschappen Universiteit Antwerpen
 • Prof. Piet Seuntjens Vakgroep Omgeving Universiteit Gent
 • Mevr. Kaat Touchant VITO
 • Dhr. Lars Van Passel RSK
 • Prof. Willy Verstraete Vakgroep Biotechnologie Universiteit Gent

Module 2


30 april 2019

Standaardprocedures 'beschrijvend bodemonderzoek' en 'oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek'

Na het schetsen van het kader voor de onderzoeks- en saneringsplicht in het Bodemdecreet worden de standaardprocedures 'beschrijvend bodemonderzoek' (BBO) en 'oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek' (OBBO) besproken. Er volgt een oefening voor de opmaak van een OBBO. In deze opleiding komen eveneens het beheer van restverontreiniging en de technische richtlijn grondwaterhandelingen aan bod. We sluiten af met enkele nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Lesgever: Johan Ceenaeme
Tijdstip: 15u30 tot 20u15

7 mei 2019

Standaardprocedures 'bodemsaneringsproject', 'beperkt bodemsaneringsproject' en 'bodemsaneringswerken, evaluatieonderzoek en nazorg'

Deze standaardprocedures worden uitvoerig besproken met telkens enkele specifieke aspecten. Er komen ook enkele praktijkvoorbeelden aan bod.

Achillesprotocol m.b.t. veiligheid en gezondheid en milieupreventie

Bij de uitvoering van bodemsaneringswerken speelt de zorg voor veiligheid, gezondheid en milieu een belangrijke rol. Deze kwaliteit wordt reeds jaren gewaarborgd door het Achilles zorg- en preventiesysteem.
Beide systemen worden besproken met nadruk op de fundamentele elementen van het zorgsysteem.

Lesgevers: Nick Bruneel en Patrick Ceulemans
Tijdstip: 13u30 tot 20u1516 mei 2019

Risico-evaluatie bodemverontreiniging en gezondheid

Introductie over de gezondheidsrisico's van chemische stoffen die de bodem kunnen vervuilen en hoe men daar mee omgaat via een risico analyse .

Code van goede praktijk: het uitvoeren van humane risico-evaluaties

Bespreking van de rol van het S-RISK model binnen het bodembeleid en de basisprincipes van de humane risico-evaluatie en de modellering zoals deze in S-RISK is opgenomen. Aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld wordt dieper ingegaan op o.a. de interpretatie van de berekeningen.


Lesgevers: Greet Schoeters en Kaat Touchant
Tijdstip: 14u tot 19u45


28 mei 2019

Bodemsanering - transportprocessen in bodem en grondwater

Bespreking van o.a. hydrologie en grondwaterstroming, fysische transportprocessen, transformatieprocessen en afbraak, NAPL gedrag en transport.

Bodemsanering - microbiologische processen

Bespreking van algemene en innovatieve aspecten omtrent biologische afbraak en nieuwe technologieën.


Lesgevers: Piet Seuntjens en Willy Verstraete
Tijdstip: 16u tot 19u30


4 juni 2019

Bodemsanering - bodemchemische processen

Bespreking van o.a. chemische polluenten, de oorzaken van chemische bodemverontreiniging en het gedrag van contaminanten.

Uitloging en evolutie bodemkwaliteit: Uitvoering van risico-evaluaties

Uiteenzetting van de standaardprocedure voor inschatten van risico's op uitloging en evolutie bodemkwaliteit en demonstratie van de F-LEACH software met oefeningen. Bespreking van risico op uitloging bij hergebruik van uitgegraven bodem. Voor deze les dient u uw laptop mee te brengen.


Lesgevers: Filip Tack en Ingeborg Joris
Tijdstip: 15u30 tot 20u15


11 juni 2019

Code van goede praktijk : natuurlijke attenuatie, reactieve wanden, in-situ bioremediatie van koolwaterstoffen en VOCl's

Achtergronden en "lessons learned" rond codes van goede praktijk worden eerst besproken.
Daarna komen enkele cases aan bod omtrent code van goede praktijk van natuurlijke attenuatie, reactieve wanden en in-situ bioremediatie van koolwaterstoffen en VOCl's.

Lesgevers: Johan Gemoets en Lars Van Passel
Tijdstip: 13u tot 19u45


18 juni 2019

Code van goede praktijk : pump & treat, bodemluchtextractie en ISCO

Tijdens deze lesdag komen verschillende cases aan bod van code van goede praktijk omtrent pump & treat, bodemluchtextractie en ISCO.

Duurzaamheidsevaluatie van bodemsaneringsprojecten

Dit lesonderdeel behandelt de (methoden voor) duurzaamheidsevaluatie van bodemsaneringsprojecten en in het kader van brownfield regeneratie. Naast de klassieke tools voor bepaling van secundaire effecten (zoals de CO2 calculator), zal ook ingegaan worden op andere indicatoren die sociale en economische aspecten mee in rekening brengen. Dit zal worden toegelicht aan de hand van concrete cases.


Lesgevers: Hans Baillieul en Valérie Cappuyns
Tijdstip: 15u30 tot 19u30


Praktisch


De deelnameprijs bedraagt 1.440 euro. Deze omvat lesgeld, hand-outs, frisdranken, koffie, broodjes en één examenherkansing.

De lessen kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden.

Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening.

Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

Kortingen

 • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding, wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
 • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. Klik hier en log in om deze te raadplegen.
 • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Annulering

Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

KMO-portefeuille

Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

Inschrijven

Persoonlijke gegevens

M ♂        V ♀

Naam* verplicht
Voornaam*  
E-mail cursist*  
Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

Privé-gegevens

Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Bedrijfsgegevens

Onderneming
Functie
Email administratie (indien van toepassing)
BTW-nummer
Straat en nummer
Postcode
Gemeente
Land*
Telefoon

Inschrijving


Ik schrijf me in voor de de cursus Aanvullende vorming voor Bodemsaneringsdeskundigen - Module 2.

Info


Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

Via de UGAIN folder

Via de UGAIN e-mailing

Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


Annulatievoorwaarden

Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*

Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be

Tijdstip en locatie


 • Op 30/04/2019 worden de lessen gegeven van 15u30 tot 20u, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd.
 • Op 7/05/2019 worden de lessen gegeven van 13u30 tot 20u15, in 3 delen, gescheiden door een koffiepauze en een broodjesmaaltijd.
 • Op 16/05/2019 worden de lessen gegeven van 14u tot 19u45, in 3 delen, gescheiden door een koffiepauze en een broodjesmaaltijd.
 • Op 28/05/2019 worden de lessen gegeven van 16u tot 19u30, gescheiden door een broodjesmaaltijd.
 • Op 4/06/2019 worden de lessen gegeven van 15u30 tot 20u15, in 3 delen, gescheiden door een koffiepauze en een broodjesmaaltijd.
 • Op 11/06/2019 worden de lessen gegeven van 13u tot 19u45, in 3 delen, gescheiden door een koffiepauze en een broodjesmaaltijd.
 • Op 18/06/2019 worden de lessen gegeven van 15u30 tot 19u30, in 2 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd.
 • De lessen vinden plaats op dinsdag, behalve de les op donderdag 16 mei 2019.

De lessen vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGain (UGent Academie voor Ingenieurs) Technologiepark 60, 9052 Zwijnaarde.

Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.


Laptop

Voor de les van 4 juni 2019 dient u uw laptop mee te brengen.

Bijkomende inlichtingen

Universiteit Gent
UGain - UGent Academie voor Ingenieurs
Secretariaat
Els Van Lierde
Technologiepark 60
9052 Zwijnaarde
Tel.: +32 9 264 55 82
fax: +32 9 264 56 05
ugain@UGent.be


U kunt de folder hier downloaden.