`

Schadediagnose en herstelling van beton

20 september 2017 - 7 februari 2018

Renovatie en herstelling van bouwwerken kent een groot belang in de bouwpraktijk. Voor residentiële en niet-residentiële gebouwen bedraagt de renovatiesector ongeveer 50% van de jaarlijkse bouwomzet, voor civiele constructies is dit ongeveer 20%.

Beton is een performant en duurzaam materiaal, doch zijn veelzijdig gebruik in de bouwpraktijk vanaf de 20ste eeuw maakt dat er veel bestaande gebouwen en constructies zijn die door intensiteit en aard van gebruik of door het optreden van schade nood hebben aan onderhoud, herstelling en renovatie. Deze opleiding behandelt op systematische wijze de schadefenomenen van structurele en niet-structurele aard bij betonconstructies, de schadediagnosetechnieken en -analyse, evenals de producten, systemen en technieken om beton te herstellen. Het doel van de opleiding is om specifieke kennis en vaardigheden aan te reiken die actoren mee toelaten, uitgaande van kennis rond schadefenomenen en mogelijke hersteltechnieken, een probleem van herstelling van betonnen kunstwerken gefundeerd op te lossen.


De opleiding 'Schadediagnose en herstelling van beton - Auscultation et réparation des ouvrages en béton' is een gezamenlijk initiatief van UGain (UGent Academie voor Ingenieurs) en de Cellule Formation Continuée de ULg. De Franstalige opleiding wordt aangeboden aan de ULg.

Deze opleiding is gehomologeerd door BCCA (Belgian Construction Certification Association) binnen het kader van de procescertificatie van betonherstellingsbedrijven. De erkenning van BCCA van onderhavige opleiding kadert in de aflevering van Procescertificaten van de niveaus B en C (voor meer informatie hieromtrent zie TRA-BPC-560 en PTV-BPC-560-01 - beide documenten zijn publiek raadpleegbaar op www.bcca.be).


De opleiding is bedoeld voor alle actoren betrokken bij de schadediagnose en herstelling van bestaande betonnen constructies:

 • Medewerkers van private of publieke instellingen, betrokken bij het beheer van bouwkundig patrimonium.
 • Personeel van ingenieurs- en architectenbureaus betrokken bij de studie en het ontwerp van renovatiedossiers.
 • Personeel van studiebureaus of onderzoekscentra, gespecialiseerd in het ondersteunen van bouwactoren bij het ontwerpen van een betonherstelling.
 • Technische raadgevers van controleorganismen.
 • Technische raadgevers van verzekeringsmaatschappijen.
 • Personeel van overheidsdiensten, zowel in federale als in regionale overheden waar renovatie en herstelling van constructies tot de bevoegdheden behoort.
 • Medewerkers van bedrijven actief in de herstelling van beton of van toeleveranciers van herstelproducten en systemen.
 • Medewerkers van algemene aannemingsfirma's.
 • Medewerkers van onderzoekscentra.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40.


U ontvangt een getuigschrift, indien u deelneemt aan alle modules (module 0 en 6 niet verplicht) en slaagt in de uitwerking en verdediging van een gevalstudie.

Studiegetuigschriften zijn een persoonlijke verdienste: deelnemers die een getuigschrift ambiëren kunnen zich niet laten vervangen, anderen wel.

Deze opleiding is gehomologeerd door BCCA (Belgian Construction Certification Association) binnen het kader van de procescertificatie van betonherstellingsbedrijven. De erkenning van BCCA van onderhavige opleiding kadert in de aflevering van Procescertificaten van de niveaus B en C (voor meer informatie hieromtrent zie TRA-BPC-560 en PTV-BPC-560-01 - beide documenten zijn publiek raadpleegbaar op www.bcca.be).


Wetenschappelijk Coördinator

 • Prof. Stijn Matthys, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent

Lesgevers

 • prof. dr. ir.-arch. Emmanuel Annerel, Etex Group
 • dr. Anne Beeldens, AB Roads
 • ir. Nico Bécu, ING Facility Management Department
 • ir. Benny Broekaert, BCCA
 • prof. Robby Caspeele, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • ir. Paul Copier, Arcadis
 • prof. Geert De Schutter, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • ir. Sven Ignoul, Triconsult
 • dr. ir. Mathias Maes, Sanacon
 • prof. Stijn Matthys, Vakgroep Bouwkundige Constructies, Universiteit Gent
 • dhr. Dirk Peereman, BCCA
 • prof. Rob Polder, TNO Built Environment and Geosciences
 • dr. ir. Tim Soetens, Sanacon
 • dhr. Guido Stegen, ARSIS Architectenvennootschap bvba

Modules


Module 0 heeft als bedoeling de basiskennis van de deelnemers op het gebied van betontechnologie en duurzaamheidsaspecten op te frissen en aan te vullen. Begrippen aangebracht in module 0, worden in verdere modules als gekend beschouwd.

Sessie 1: Duurzaamheid en gebruiksduur van betonconstructies

 • Redenen waarom het duurzaamheidsprobleem zich manifesteert
 • Gebruiksduur, duurzaamheid en bezwijkkans
 • Duurzaamheidseisen volgens NBN EN206

Sessie 2: Betontechnologische achtergronden

 • Cementgebonden materialen: mortel, beton en hun samenstellende materialen
 • Fysische en mechanische eigenschappen van beton en wapeningsstaal
 • Microstructuur van verharde cementpasta


Lesgever: Geert De Schutter
Datum: 20 en 27 september 2017


In deze module staan de aard, de oorzaken en mechanismen van de diverse schadefenomenen centraal. Enerzijds worden directe aantastingsverschijnselen van beton nader bekeken, anderzijds indirecte betonaantasting door corrosie van wapeningsstaal. In de eerste sessie wordt ook aandacht besteed aan mogelijke ontwerpfouten, en aan acties tijdens uitvoering en verhardingsfase. In de laatste sessie wordt ook de opgave gegeven voor de uit te werken gevalstudie (zie getuigschrift).

Sessie 1: Schade door onoordeelkundig ontwerp, door acties tijdens uitvoering, en door acties tijdens de verhardingsfase

 • Ontwerpfouten (belasting, dimensionering, detaillering, kruipeffecten, betonsamenstelling ...)
 • Acties tijdens uitvoering (foutieve doseringen, verontreinigingen, plaatsing wapening, verdichting, bekisting ...)
 • Acties tijdens de verhardingsfase (diverse krimpeffecten)

Sessie 2: Schade door acties tijdens de gebruiksduur: mechanisch, fysisch, chemisch

 • Mechanische belasting
 • Fysische acties (vorst, vorst-dooizouten, krimp, erosie, thermische effecten, kristallisatie ...)
 • Chemische acties (ASR, sulfaataantasting, zuuraantasting ...)

Sessie 3: Aantasting van wapeningsstaal

 • Corrosie van wapeningsstaal bekeken vanuit een elektrochemisch standpunt
 • Carbonatatie-geïnitieerde corrosie
 • Chloride-geïnitieerde corrosie
 • Invloed van scheuren

Lesgevers: Geert De Schutter en Stijn Matthys
Data: 4, 11 en 18 oktober 2017


Een correcte schadediagnose is van primordiaal belang om de omvang, aard en oorzaken van betonschade of potentiële betonschade te kennen. Dit vormt tevens de basis voor een later vast te leggen herstellingsstrategie. Deze module heeft als bedoeling de verschillende schadediagnosetechnieken die kunnen gehanteerd worden, te bespreken. Hun toepasbaarheid komt aan bod en bijzondere aandacht wordt besteed aan de relatie tussen schadeoorzaak en meettechniek. In de laatste sessie van deze module worden in het atelier van het Laboratorium Magnel voor Betononderzoek schadediagnosetechnieken gedemonstreerd.

Sessie 1: Dossieronderzoek, visuele inspectie en metingen ter plaatse
 • Aanpak en methodologie
 • Nuttige documenten voor het dossieronderzoek
 • Samenhang tussen visuele schadekenmerken, schademechanismen en schadeoorzaken
 • Schaderegistratie bij visuele inspectie
 • Niet destructieve metingen
Sessie 2: Monsterneming en laboratoriumonderzoek
 • Representatieve monstername voor destructieve metingen
 • Monsterbeschrijving
 • Destructieve metingen in het laboratorium
 • Interpretatie van meetresultaten en rapportering
Sessie 3: Laboratoriumbezoek en demonstraties Het laboratoriumbezoek en bijbehorende demonstraties op 16 november 2017 vinden plaats van 14u tot 17u30 en dit in het atelier van gebouw 904, Technologiepark te Zwijnaarde.
 • Bezoek aan het Laboratorium Magnel m.b.t. schadediagnose
 • Demonstraties van recente trends in schadediagnoseapparatuur

Lesgevers: Mathias Maes, Stijn Matthys en Tim Soetens, sessie 3 in samenwerking met de firma In-Situ
Datum: 25 oktober, 8 en 16 november 2017


Module 3 bespreekt de diverse hersteltechnieken die kunnen toegepast worden. Hierbij komt betonherstel door middel van herstelmortel aan bod in zijn diverse toepassingsvormen: handmatig herstellen, spuitmortel of -beton, en opstorten of aangieten.
Daarnaast wordt ingegaan op oppervlaktebeschermsystemen en scheurinjectie.
Elektrochemische hersteltechnieken komen eveneens aan bod, met bijzondere aandacht voor de toepassing van kathodische bescherming. In de voorlaatste sessie van deze module wordt dieper ingegaan op de structurele versterking van constructies, waarbij een aantal mogelijke technieken voorgesteld worden en vervolgens dieper ingegaan wordt op de versterking door middel van uitwendig gelijmde wapening en de versterking met uitwendige voorspanning. Deze module bespreekt het betonherstel conform de Europese normreeks EN 1504 'Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies' (10 delen).

Sessie 1: Opties, principes en methoden voor betonherstel en herstelmortel materialen

 • Fasen van een betonherstelproject
 • Principes voor het herstellen van beschadigd beton en de EN 1504 normreeks
 • Herstelmortel materialen: CC, PCC, PC
 • Compatibiliteit van materialen
 • Hechting en voorbereiding van het beton

  Sessie 2: Herstelmortel, oppervlaktebeschermingssystemen en scheurinjectie

  • Handmatig herstellen van beton met herstelmortel
  • Herstellen van beton aan de hand van spuitmortel of -beton
  • Aanstorten of opgieten van beton
  • Gebruik van corrosie inhibitoren
  • Oppervlaktebeschermingssystemen
  • Scheurinjectie: materialen, methode en uitvoering

  Sessie 3: Structurele versterking

  • Methodes en technieken voor structurele versterking
  • Techniek van uitwendige gelijmde wapening en nieuwe evoluties
  • Versterking in buiging, dwarskracht en inrijgen kolommen met gelijmde wapening
  • Uitwendige voorspanning

  Sessie 4: Elektrochemische technieken

  • Kathodische bescherming (KB) van de wapening: techniek en toepasbaarheid
  • KB-systemen
  • Vooronderzoek en dimensionering van KB-systemen
  • Uitvoering en controle van KB-systemen
  • Realkalisatie en elektrochemische chloride-extractie

  Lesgevers: Stijn Matthys, Dirk Peereman en Rob Polder
  Data: 22 en 29 november, 6 en 13 december 2017


 • In deze module komen specifieke onderwerpen aan bod, waarbij wordt ingegaan op, betonherstelling in relatie tot monumentenzorg of historische gebouwen (20/12), schadediagnose van betonconstructies na brand (20/12), levensduur afschatting en methodes met partiële factoren voor bestaande constructies (10/01), betonrenovatie in het licht van facility management (beheer van gebouwen en infrastructuur) (17/01) en tot slot herstelling van betonwegen (24/01).

  Sessie 1a: Historische gebouwen

  Het gebruik van beton kende reeds vanaf het begin van de 20ste eeuw een grote vlucht en betonconstructies maken deel uit van ons bouwkundig erfgoed. Betonherstellingstechnieken zijn vooral toepassingsgericht in het oplossen van schadefenomenen en achterliggende oorzaken, en zijn minder gericht op vereisten rond erfgoedbehoud. In deze les wordt dieper ingegaan op betonrenovatie binnen de context van monumentenzorg.

  Sessie 1b: Betonherstelling na brand

  Betonconstructies gedragen zich in de meeste gevallen goed tijdens een brand, waardoor men zich de vraag kan stellen of na de brand de constructie kan hersteld worden na grondige inspectie. In deze les wordt ingegaan op het effect van brand op het materiaal en structureel niveau en worden de tools aangereikt voor een diagnose.

  Sessie 4: Levensduur afschatting en methodes met partiële factoren voor bestaande constructies

  In deze sessie wordt dieper ingegaan op het kwantificeren van de restlevensduur van constructies (hetgeen typisch gebeurt aan de hand van probabilistische berekeningen) en hoe deze modellen kunnen worden aangewend op basis van bekomen informatie uit inspecties, in-situ proeven en laboratoriumproeven. Verder wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen met betrekking tot het verifiëren van betonconstructies op basis van partiële factoren die aangepast worden om rekening te houden een alternatief veiligheidsniveau, levensduur en bijkomende informatie in het geval van bestaande constructies.

  Sessie 3: Facility management

  In deze sessie wordt betonrenovatie benaderd vanuit het standpunt van beheer van gebouwen en infrastructuur. Hierbij worden beslissingen m.b.t. herstelling van constructies gekaderd binnen facilitair beheer (facility management of asset management) en waarbij op een praktische en doordachte wijze omgegaan wordt met de levensduurcyclus van constructies.

  Sessie 2: Betonwegen

  Schade aan betonwegen is gebaseerd op dezelfde principes als schade bij het structurele beton. Evenwel zijn aangepaste diagnoses en herstelmethodes noodzakelijk om de duurzaamheid van de herstelling te garanderen. In deze module wordt dieper ingegaan op de schadefenomenen, oorzaken, diagnose en de herstelling voor de specifieke toepassing van beton in de weg.

  Lesgevers: Emmanuel Annerel, Anne Beeldens, Nico Bécu, Robby Caspeele en Guido Stegen
  Data: 20 december 2017, 10, 17 en 24 januari 2018


  In deze module wordt uitgebreid aandacht besteed aan CE-markering en certificatie van producten en uitvoerders voor betonherstelling.

  Hierbij wordt tevens ingegaan op het wettelijk en normatief kader, verzekeringen en verantwoordelijkheden. Technieken om de kwaliteit van betonherstelling te controleren en kwaliteitscontroleprocedures (kwaliteitsketen) worden besproken.

  Lesgever: Benny Broekaert
  Datum: 31 januari 2018


  Deze module is gericht op de praktijk, waarbij een aantal interessante cases besproken worden. Aan bod komen renovatiedossiers van verschillende aard, onder meer ook in het kader van historische waardevolle gebouwen. Per case wordt ingegaan op de aanleiding, de schadediagnose, de afgewogen herstelopties en de gerealiseerde herstelling.

  Lesgevers: Paul Copier, Sven Ignoul, Mathias Maes en Tim Soetens
  Datum: 7 februari 2018


  Praktisch


  Deze omvat lesgeld, hand-outs, syllabus, frisdranken, koffie en broodjes. Deelnemers die zich voor de volledige opleiding inschrijven, ontvangen het handboek 'Damage to concrete structures" van Geert De Schutter (2012).

  Betaling geschiedt na ontvangst van de factuur. Alle facturen zijn betaalbaar dertig dagen na dagtekening. Alle vermelde bedragen zijn vrij van BTW.

   Module 0: Basisbegrippen  € 300
   Module 1: Schadefenomenen  € 450
   Module 2: Schadediagnose  € 450
   Module 3: Hersteltechnieken  € 600
   Module 4: Capita Selecta  € 600
   Module 5: Kwaliteitszorg  € 150
   Module 6: Cases  € 150
   Volledige opleiding  € 2.480  Korting

  • Indien minstens één deelnemer van een bedrijf inschrijft voor de volledige opleiding wordt voor alle bijkomende gelijktijdige inschrijvingen van hetzelfde bedrijf, per module of volledig pakket, een korting van 20% verleend. Facturatie geschiedt dan d.m.v. een gezamenlijke factuur.
  • 10% korting op de in de tabel vermelde prijzen voor leden van AIG (Alumnivereniging van Ingenieurs afgestudeerd aan de Universiteit Gent), leden van VBIG (Verbond Afgestudeerde Bio-ingenieurs van de Universiteit Gent).
  • Personeelsleden van de UGent genieten bijzondere voorwaarden. mail ons voor meer informatie.
  • Voor personeelsleden van de associatie UGent gelden vaak andere voorwaarden, mail ons voor meer informatie.

  Kortingen zijn niet cumuleerbaar.

  Annulering

  Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor de cursus blijft 25% van de deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering wordt het volledig bedrag aangerekend, wat dan wel recht geeft op alle documenten die aan de deelnemers ter beschikking werden gesteld tijdens de cursus.
  Annuleren dient schriftelijk te gebeuren.

  Vervanging van aangemelde personen is enkel mogelijk voor deelnemers die geen getuigschrift van postacademische opleiding beogen.

  KMO-portefeuille

  Universiteit Gent aanvaardt betalingen via de KMO-portefeuille,
  gebruik authorisatiecode DV.O103 194.

  Meer info vindt u op www.kmo-portefeuille.be

  * verplicht

  Persoonlijke gegevens

  M ♂        V ♀

  Naam*
  Voornaam*  
  E-mail*  
  Telefoon*  
  Facturatie op privé- of bedrijfsadres?*  

  Privé-adres

  Straat en nummer
  Postcode
  Gemeente
  Land*

  Bedrijfsgegevens

  Onderneming
  Functie
  Straat en nummer
  Postcode
  Gemeente
  Land*
  Telefoon
  Fax
  BTW-nummer

  SAP (enkel voor UGent)
  AIG-lidnummer (INFO)
  VBIG-promotiejaar (INFO)

  Inschrijving

  Ik schrijf in voor de opleiding 'Schadediagnose en herstelling van beton'

  Module 0
  Module 1
  Module 2
  Module 3
  Module 4
  Module 5
  Module 6
  Alle Modules


  Info

  Ik wens blijvend geïnformeerd te worden over toekomstige opleidingen van het UGAIN.

  Op welke manier heeft u kennis genomen van deze opleiding?

  Via de UGAIN folder

  Via de UGAIN e-mailing

  Via een advertentie in (tijdschrift invullen aub):

  Anders, met name via (ander infokanaal invullen aub):


  Annulatievoorwaarden

  Ik heb kennis genomen van de annulatievoorwaarden en ik verklaar mij hiermee akkoord.*  Zodra u op 'verzenden' heeft geklikt én alle verplichte velden zijn ingevuld, ontvangt u altijd een mail ter bevestiging van uw inschrijving.

  Indien u deze mail niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met de webmaster, steven.deneef@ugent.be

  De lessen worden gegeven van 17u tot 20u30, in 2 of 3 delen, gescheiden door een broodjesmaaltijd en vinden plaats aan de Universiteit Gent, UGent Academie voor Ingenieurs, Technologiepark 904, 9052 Zwijnaarde.

  De lesdagen vinden plaats op woensdag. Het laboratoriumbezoek en bijbehorende demonstraties vinden plaats op een donderdag (16 november 2017), dit van 14u tot 17u30 in het atelier van gebouw 904, Technologiepark te Zwijnaarde.

  Data onder voorbehoud van wijzigingen om onvoorziene omstandigheden.

  Handboek

  De opleiding wordt ondersteund door het handboek 'Damage to concrete structures' van Geert De Schutter (2012).
  • Voor deelnemers die de volledige opleiding volgen, is het handboek inbegrepen in de deelnameprijs.
  • Andere deelnemers kunnen het handboek vrijblijvend bestellen (€ 52,16 incl. BTW). Dit wordt dan apart gefactureerd door de boekhandel.

  Bijkomende inlichtingen

  Universiteit Gent
  UGent Academie voor Ingenieurs
  Secretariaat
  Els Van Lierde
  Technologiepark 904
  9052 Zwijnaarde
  Tel.: +32 9 264 55 82
  fax: +32 9 264 56 05
  ugain@UGent.be

  Met dank aan:


  Deze opleiding kan in de doctoraatsopleiding opgenomen worden, op voorwaarde dat de doctorandus beschikt over een goedgekeurde aanvraag tot erkenning, een 'application for recognition' hier te downloaden.

  Wie over een goedgekeurde 'application' beschikt, kan deze opleiding meerekenen als 'specialist course' en kan rekenen op terugbetaling van het inschrijvingsgeld, op voorwaarde dat er een aanwezigheidsattest kan voorgelegd worden (de doctorandus dient minstens 15 lesuren van één opleiding te hebben gevolgd).


  U kunt de folder hier downloaden.